dinsdag, augustus 4, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Immigratie (pagina 30)

Immigratie

Subsidie toegekend voor vijf projecten in het kader van vrijwillige terugkeer

mon

Het ging hierbij voornamelijk om gecombineerde subsidieaanvragen, waarbij ook financiering aan het Europees Terugkeer Fonds werd gevraagd. Er zijn in totaal negen subsidieaanvragen ingediend. Hiervan gaan vijf projecten subsidie ontvangen, waaronder enkele verlengingsaanvragen van lopende projecten onder het subsidiekader 2012. Zo wordt ‘Duurzame Terugkeer op Maat’ van stichting Maatwerk bij Terugkeer voortgezet, evenals ‘WereldTools op Maat’ van stichting WereldWijd en ‘AVR ERS’ van IOM. Daarnaast zijn twee projecten die eerder vanuit een a... Lees Meer »

Advocaat-Generaal EHJ: vluchtelingenverzoeken vanwege geaardheid kunnen aparte sociale groep in Europees recht vormen

law

Conclusie van de advocaat-generaal in de gevoegde zaken C‑199/12, C‑200/12, C‑201/12 X, Y, Z / Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel Asielzoekers die stellen wegens hun homoseksuele gerichtheid te worden vervolgd kunnen volgens advocaat-generaal Sharpston een „specifieke sociale groep” naar EU vluchtelingenrecht vormen. Hoewel de strafbaarstelling van homoseksuele activiteiten in het land van herkomst niet noodzakelijkerwijs een daad van vervolging vormt, moeten de nationale autoriteiten onderzoeken of een bepaalde asielzoeker gevaa... Lees Meer »

Eerste kennismigrant krijgt verblijfpas onder nieuw migratiebeleid

giftcard

Het kabinet wil de positie van Nederland in de top 5 van meest concurrerende economieën verankeren en versterken. Kennismigratie speelt daarbij een belangrijke rol. De Wet Modern Migratiebeleid zorgt ervoor dat werkgevers kennismigranten sneller en eenvoudiger uit het buitenland kunnen laten overkomen. Het samenvoegen van de aanvraagprocedures voor de Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) en de Verblijfsvergunning zorgt voor enorme tijdwinst. De migrant kan nu direct na aankomst in Nederland zijn verblijfspas ophalen bij de IND en hij kan ... Lees Meer »

Geen bijstand EU-burger zonder verblijfsrecht

gol

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat, mede namens staatssecretaris Fred Teeven van Justitie, woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. Als voorbereiding op de nieuwe wettelijke regeling beginnen de gemeente Rotterdam en de IND op 1 oktober van dit jaar een proefproject van 6 maanden. Eerder liep zo'n project al in Vaals. Ascher overlegt met de Europese Commissie over hoe de nieuwe regeling vorm te geven zonder inbreuk te maken op het vrije verkeer van personen in de EU. Eerder toonde met name de VVD in de Tweede Kamer zich on... Lees Meer »

Sancties Iran nog steeds van kracht

nederlan

Details staan in het Raadsbesluit 2012/35/GBVB. De sancties naar aanleiding van de nucleaire situatie zijn uitgewerkt in een nieuwe EU-verordening 267/2012. Deze verordening richt zich nu ook op sleutelsectoren van de aardolie- en aardgasindustrie of de petrochemische industrie. Deze sancties zijn nog steeds van kracht. Dit houdt in dat de IND moet beoordelen of aanvragen van Iraanse arbeids- en kennismigranten, Iraanse wetenschappelijk onderzoekers en Iraanse zelfstandigen die in deze sectoren willen gaan werken (inclusief de aanvragen v... Lees Meer »

Aanvraag motie Spekman

Renewable-Energy

Een aanvraag indienen in het kader van de motie Spekman De IND heeft gegevens van de vreemdeling nodig. Welke gegevens de IND nodig heeft staat in deze bijlage. Alle gegevens genoemd in de bijlage moeten aan de IND worden gezonden. Belangrijk! Als de IND niet over alle gevraagde gegevens beschikt of als deze onvolledig zijn, kan de vreemdeling niet in aanmerking komen voor opvang in het kader van de motie Spekman. Hoe wordt de aanvraag door de IND behandeld De IND beoordeelt of alle gevraagde gegevens aanwezig en volledig zijn. Let ... Lees Meer »

Eerste Kamer stemt in met aanpassing Remigratiewet

signature

De belangrijkste wijzigingen zijn: het vervallen van de eenmalige uitkering voor de kosten van de verhuizing, de verhoging van de leeftijdsvoorwaarde voor de maandelijkse remigratie-uitkering van 45 jaar naar 55 jaar en de beperking van de doelgroep van de wet tot de eerste generatie. Daarnaast moet iemand acht in plaats van drie jaar in Nederland hebben gewoond en minstens één jaar in plaats van zes maanden een u uitkering hebben om in aanmerking te komen voor de remigratievergoeding. Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot 1 januari 2025... Lees Meer »

EU dichter bij opnieuw opleggen visaverplichting voor burgers uit de westelijke Balkan

EU

“The [European] commission is free to decide whether or not the visa will become suspended, the key point is that this is not something that is compulsory for the commission,” Spanish conservative MEP Agustin Diaz de Mera, the parliament's point man in the talks, said on Monday (8 July). Short-stay visa requirements for the EU were recently lifted for five Balkan states, but an upsurge of reportedly unfounded asylum demands from the region prompted member states last year to pressure the European Commission to tackle the problem. Macedonia, ... Lees Meer »

Nederland aantrekkelijker voor internationaal talent

Wind-Mills

De Sociaal Economische Raad onderstreepte onlangs in zijn advies 'Make it in the Netherlands!' het belang van werven en binden van internationale studenten om Nederland concurrerend te houden. Het kabinet onderschrijft de conclusie van de SER dat binding van groot belang is voor internationale en Nederlandse studenten, voor hogescholen en universiteiten, voor het bedrijfsleven en voor Nederland als geheel. Belangrijk aandachtspunt voor het kabinet daarbij is dat het aantrekken van internationaal talent bijdraagt aan de beschikbaarheid van perso... Lees Meer »

Raad van State: EU-beleid biedt geen ruimte voor strengere eisen aan Antilliaanse migranten

airplane

Volgens de raad is de toelichting op het wetsvoorstel ontoereikend. Bosman laat weten dat hij zijn tekst inmiddels heeft аangepast. Volgens de initiatiefwet zouden Antilliaanse migranten alleen voor een langdurig verblijf in Nederland in aanmerking komen als ze onder meer de taal voldoende beheersen, middel van bestaan hebben in Nederland en geen gevaar zijn voor de openbare orde. De Raad van State erkent dat relatief veel kansarme Antilliaanse migranten naar Nederland komen en dat zij voor problemen kunnen zorgen. Maar volgens de raad is de... Lees Meer »

Scroll To Top