zaterdag, oktober 20, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNB: Nieuwe stappen in beheerste aanpak van bankfalen
DNB: Nieuwe stappen in beheerste aanpak van bankfalen

DNB: Nieuwe stappen in beheerste aanpak van bankfalen

  • Nederland
  • In 2014 zijn belangrijke stappen gezet in het opzetten van een Europees kader voor de aanpak van banken die in de problemen komen, ook wel resolutie genoemd. Dit kader, bestaande uit een resolutie-autoriteit en regelgeving, staat inmiddels in de steigers. Op Europees niveau is een Europese resolutie-autoriteit, de Single Resolution Board, opgericht en per 1 januari 2015 van start gegaan. In Nederland is DNB per 1 januari 2015 aangewezen als nationale resolutie-autoriteit.
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2015/dnb317655.jsp

Vooruitlopend op deze nieuwe taak heeft De Nederlandsche Bank (DNB) in 2014 de complexiteit en afwikkelbaarheid van de Nederlandse grootbanken onderzocht en vertaald naar een resolutiestrategie en eerste, concrete operationele resolutieplannen. De grootbanken zullen op basis van deze plannen de komende tijd de nodige acties moeten ondernemen.

Het resolutiegebouw

In de financiële crisis zagen Europese overheden zich genoodzaakt om een groot aantal banken te redden. Banken bleken te verweven met elkaar binnen het financiële stelsel en te belangrijk voor de reële economie om failliet te gaan (“too-big-to-fail”). Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen, zijn stevige maatregelen genomen. Zo zijn kapitaalseisen verhoogd en is het Europese bankentoezicht op 4 november 2014 gestart. Verder is macroprudentieel beleid in ontwikkeling om systeemrisico’s het hoofd te bieden en is de bankensector in omvang afgenomen.

Indien het onverhoopt toch mis gaat, dienen banken ordelijk te kunnen worden afgewikkeld. Dit houdt in dat zij op een gecontroleerde manier worden gestabiliseerd en geherstructureerd zonder materiële risico’s voor de financiële stabiliteit en de belastingbetaler. Mocht in de toekomst een bank falen, dan zullen verliezen in beginsel moeten worden gedragen door aandeelhouders en ongedekte crediteuren en kernactiviteiten gecontinueerd. Dit is in het kort de opdracht van het Europese Single Resolution Mechanism, die naast het gemeenschappelijke bankentoezicht door de ECB een tweede pijler van de Europese Bankenunie vormt.

DNB Nederlandse resolutie-autoriteit

Het Europese resolutiemechanisme bestaat uit een Europese resolutie-autoriteit, de Single Resolution Board en de nationale resolutie-autoriteiten van het eurogebied, waaronder DNB. Zowel de Europese autoriteit als DNB ontlenen de juridische bevoegdheden voor hun taak aan de resolutierichtlijn (ook wel bekend als de Bank Recovery and Resolution Directive) en de resolutieverordening (de Single Resolution Mechanism Regulation). De resolutierichtlijn zal na haar implementatie in Nederlandse wetgeving later dit jaar, DNB in haar hoedanigheid van nationale resolutie-autoriteit nadere bevoegdheden geven om voorbereidingen te treffen voor de resolutie van een bank (resolutieplanning) en in te grijpen als een bank dreigt om te vallen. Op basis van de resolutierichtlijn kan de resolutie-autoriteit verliezen bij de aandeelhouders en ongedekte crediteuren van een bank neerleggen (beter bekend als bail-in). De richtlijn zorgt er ook voor dat deposito’s voortaan extra beschermd zijn. De resolutierichtlijn vereist verder dat elk land een resolutieautoriteit opricht.

De resolutieverordening regelt de centrale besluitvorming door de Europese resolutie-autoriteit voor zover het banken betreft die direct onder ECB bankentoezicht staan. Deze besluitvorming vindt plaats in het bestuur, waarin ook de directeur resolutie van DNB vertegenwoordigd is, en ziet op zowel resolutieplanning als uitvoering. DNB zal voor de Nederlandse grootbanken intensief samenwerken met de Europese autoriteit. Voor resolutie van kleinere banken en (een aantal) beleggingsondernemingen blijft DNB direct verantwoordelijk.

Op weg naar ordelijke afwikkelbaarheid van banken

De ordelijke afwikkeling van een bank gaat niet vanzelf en vereist daarom een goede voorbereiding door zowel de instelling als de resolutie-autoriteit. In het kader van resolutieplanning bepalen de autoriteiten eerst op welke manier de resolutiebevoegdheden worden ingezet indien een bank faalt (de resolutiestrategie). Deze strategie beïnvloedt in hoge mate welke instrumenten de resolutie-autoriteit inzet tijdens de resolutie. Vervolgens worden in het resolutieplan de maatregelen uiteengezet, die door de bank genomen moeten worden om de afwikkelbaarheid te verbeteren zodat de strategie ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Voor de grootbanken is door DNB in 2014 een resolutiestrategie bepaald op basis van een grondige analyse van de financiële, juridische en operationele structuur van deze instellingen.

Een belangrijke keuze bij de bepaling van de resolutiestrategie is het “aangrijpingspunt” in de organisatie voor de resolutie-autoriteit. Deze keuze wordt vooral bepaald door de structuur van de bank en de mate waarin bedrijfsonderdelen zijn geïntegreerd. Voor de Nederlandse grootbanken, die sterk geïntegreerd zijn, ligt een centraal aangrijpingspunt op groepsniveau voor de hand, ook wel een “Single Point of Entry” strategie genaamd. Voor de drie Nederlandse grootbanken gaat DNB uit van deze strategie.

De keuze voor het op groepsniveau ingrijpen bij een bank, maakt het noodzakelijk dat eventuele verliezen ook op dat niveau kunnen worden neergelegd bij de aandeelhouders en ongedekte crediteuren en dat de instelling daarna weer kan worden geherkapitaliseerd. De resolutie-autoriteit kan hiertoe het bail-in instrument gebruiken. Voorwaarde is wel dat er voldoende geschikte passiva zijn om bail-in te kunnen toepassen. Hiervoor wordt momenteel een mondiale minimum standaard ontwikkeld .

Resolutieplannen Nederlandse grootbanken

Om de afwikkelbaarheid van de drie Nederlandse grootbanken te verbeteren, heeft DNB een eerste versie van de operationele resolutieplannen opgesteld en geïdentificeerd welke maatregelen de banken moeten nemen om het plan uitvoerbaar te maken. Eén van de mogelijke maatregelen die de instellingen zullen moeten nemen, is het resolutiebestendig maken van contracten, zodat kritieke functies tijdens resolutie niet worden onderbroken. Daarnaast zullen zij in staat moeten zijn de benodigde informatie voor resolutieplanning en -uitvoering tijdig aan de resolutieautoriteit te kunnen verstrekken. De komende periode zullen banken de nodige inspanningen moeten verrichten om hun afwikkelbaarheid te verbeteren.

Al met al worden goede vorderingen gemaakt met het resolutiegebouw en de operationele inrichting van resolutie, maar er zal nog veel moeten gebeuren om het “too-big-to-fail” probleem te beperken. De hoofddoelstelling van ordelijke resolutie zal de komende jaren de nodige inspanning en tijd blijven vergen, zowel van de sector, de wetgever als de resolutie-autoriteiten in Europa.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top