zaterdag, juni 6, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNBulletin: DNB houdt wakend oog over verzekeraars arbeidsongeschiktheid
DNBulletin: DNB houdt wakend oog over verzekeraars arbeidsongeschiktheid

DNBulletin: DNB houdt wakend oog over verzekeraars arbeidsongeschiktheid

  • Nederland
  • DNB houdt wakend oog over verzekeraars arbeidsongeschiktheid De markt van collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen staat onder druk. De regelgeving is in 2006 aangepast, waardoor risico’s verschuiven van de publieke naar de private sector. Bovendien kunnen vanaf 2016 meer mensen een beroep doen op een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat brengt extra risico’s met zich mee, reden voor De Nederlandsche Bank (DNB) om de ontwikkelingen op deze markt extra goed in de gaten te houden.
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2013/dnb293251.jsp

Zo’n tien verzekeraars zijn actief op de markt voor collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het kader van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Zij bieden op grond van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) zogenoemde eigenrisicoproducten aan.

Deze aanbieders zijn met veel enthousiasme in deze markt gestapt in 2006, toen de WAO overging in de WIA. Sindsdien kunnen bedrijven kiezen of ze het risico van gedeeltelijk arbeidsongeschikten zelf gaan dragen of zich verzekeren bij het UWV of een verzekeraar. In de praktijk zijn de meeste werkgevers verzekerd bij het UWV; maar elk half jaar kunnen ze opnieuw kiezen en een overstap maken op 1 juli of 1 januari.

Vooral de laatste jaren is deze markt weinig winstgevend geweest. Daarnaast hebben verzekeraars de risico’s op deze markt niet altijd juist ingeschat. Een belangrijke toekomstige ontwikkeling is verder een recente wetswijziging waardoor vanaf 2016 ook tijdelijke arbeidskrachten onder de eigenrisicodekking vallen.

Dit alles is voor DNB aanleiding geweest om nader te onderzoeken of de maatregelen die verzekeraars hebben genomen om de huidige risico’s te beheersen afdoende zijn en of zij zich voldoende voorbereiden op eventuele toekomstige tegenvallers.

Zijn verzekeraars zich bewust van de risico’s?

Uit het onderzoek komt naar voren dat de verzekeraars in deze sector zich inmiddels bewust zijn van de risico’s die de ontwikkelingen op deze markt met zich mee brengen. Het is echter moeilijk vast te stellen in hoeverre het leed nu geleden is. Zo schuilt een aantal risico’s in de specifieke aard van deze nichemarkt waarin marktpartijen en overheid naast elkaar opereren en deels van elkaar afhankelijk zijn.

Verzekeraars beschikken niet altijd over volledige en actuele informatie, zo blijkt. Dat kan komen door een onvoldoende beheersing van de interne processen, maar ook door de afhankelijkheid van andere partijen, zoals het UWV, die gegevens moeten aanleveren. Daarnaast waren verzekeraars bij het betreden van deze markt geneigd om marktaandeel te verwerven op basis van een te gunstige premiestelling met vaak meerjarige garanties. Voor DNB als toezichthouder reden om te willen weten of de verzekeraars al deze en andere risicofactoren adequaat inschatten en tijdig passende voorzieningen treffen.

Wat verwacht DNB van de verzekeraars?

DNB verwacht dat de verzekeraars op de arbeidsongeschikheidsmarkt hun primaire proces op orde brengen en hun risicobeheer in brede zin versterken voor de risico’s die ze lopen. Zeker nu de verzekeraars er ook de eigenrisicoverzekeringen voor tijdelijke arbeidskrachten, de zogenaamde WGA-flex, bij krijgen vanaf 2016. Indien er (te) grote afhankelijkheden zijn van onafhankelijke andere partijen, die cruciaal zijn voor de beheersing van het risico, is een herbezinning ten aanzien van strategie en/of verdienmodel nodig. DNB verwacht dat verzekeraars verder actie ondernemen om alle risico’s te beheersen en te mitigeren, zodat ze aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen en hun solvabiliteitpositie niet in gevaar komt.

Daarmee is wat DNB betreft de kous echter nog niet af, want ook andere arbeidsongeschiktheidsproducten staan onder druk en kunnen door economische of risico technische ontwikkelingen verder onder druk komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan AOV-Individueel of de WGA-hiaatverzekering. Deze laatste verzekering biedt in de uitgebreidste vorm een aanvulling tot 70% van het oude (gemaximeerde) loon, onder aftrek van andere inkomstenbronnen (bijvoorbeeld huidig loon en/of een uitkering vanuit de WGA eigenrisicoverzekering). DNB vindt het belangrijk dat verzekeraars ook hiervoor tijdig adequate voorzieningen en de nodige risicobeheermaatregelen treffen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top