vrijdag, augustus 14, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNBulletin: Pensioensector dekt de helft van het renterisico af
DNBulletin: Pensioensector dekt de helft van het renterisico af

DNBulletin: Pensioensector dekt de helft van het renterisico af

  • Nederland
  • De financiële positie van pensioenfondsen is gevoelig voor veranderingen in de stand van de rente. Pensioenfondsen dekken ultimo 2012 48% van hun renterisico af, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank. Dit komt er op neer dat een daling van de marktrente van 1 procentpunt leidt tot een daling van de gemiddelde dekkingsgraad met 7,8 procentpunt; zonder renteafdekking zou de dekkingsgraad met 14,9 procentpunt dalen. Een even grote stijging van de rente leidt tot een stijging van de dekkingsgraad met 8,7 procentpunt.
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2013/dnb295970.jsp
  • Grafiek-1_tcm46-295982

In het afdekkingspercentage van 48%is het effect van de Ultimate Forward Rate (UFR) meegenomen. De pensioensector heeft de renteafdekking niet noemenswaardig gewijzigd sinds de invoering van de UFR, die in september 2012 als rekenrente is ingevoerd. Zonder toepassing van de UFR ligt de renteafdekking namelijk op 37 procent. Dit is op het niveau van de renteafdekking van de sector begin 2011 van 35 à 40% (zie DNBulletin: Afdekkingrenterisico door Nederlandse pensioenfondsen vereist adequaat liquiditeitsbeheer).

Renterisico

De belangrijkste oorzaak van het renterisico is dat de beloofde pensioenuitkeringen niet volledig gedekt zijn door verwachte inkomsten uit vastrentende waarden. Figuur 1 laat de verwachte uitkeringen en de verwachte inkomsten uit vastrentende waarden en rentederivaten van pensioenfondsen in de komende jaren zien. Ter illustratie: over dertig jaar moeten de pensioenfondsen EUR 30 miljard uitkeren; daartegenover staat EUR 13 miljard aan verwachte inkomsten uit de beleggingen in vastrentende waarden en rentederivaten. De overige EUR 17 miljard moeten worden opgebracht uit het rendement op beleggingen in zakelijke waarden, zoals aandelen en vastgoed.

Als de rente daalt, dan stijgen de waarde van de verplichtingen én de waarde van de beleggingen in vastrentende waarden en rentederivaten. Maar omdat de omvang van de verplichtingen groter is dan de omvang van de beleggingen in vastrentende waarden (zie figuur 1), is het effect van de rentedaling veel groter op de verplichtingen dan op de beleggingen. Hetzelfde geldt omgekeerd als de rente stijgt.

Verwachte uitkeringen en de verwachte inkomsten uit vastrentende waarden en rentederivaten van pensioenfondsen

Als de rente met 1 procentpunt daalt, dan neemt de waarde van de verplichtingen toe met EUR 155 miljard. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden en rentederivaten neemt in dezelfde situatie toe met EUR 75 miljard. Dit resulteert in een verlies van EUR 80 miljard, oftewel een daling van de dekkingsgraad van 7,8 procentpunt.

Bij een rentestijging van 1 procentpunt gebeurt het omgekeerde. De verplichtingen nemen af met EUR 126 miljard en de beleggingen in vastrentende waarden dalen met EUR 60miljard in waarde. Dit positieve resultaat van EUR 66 miljard doet de dekkingsgraad met 8,7 procentpunt stijgen.

Beleid pensioenfondsen

Het renterisico wordt dus veroorzaakt doordat pensioenfondsen hun verplichtingen niet volledig door beleggingen in vastrentende waarden en rentederivaten afdekken. Fondsen hebben enerzijds de verplichting de beloofde uitkeringen waar te maken. Alleen als gedurende een langere periode de beleggingen lager zijn dan de verplichtingen, kan het korten van rechten aan de orde zijn. Anderzijds hebben pensioenfondsen de ambitie om de uitkeringen mee te laten stijgen met de verhoging van de prijzen of de lonen. Die verhoging moet vooral worden gerealiseerd uit rendementen op beleggingen in zakelijke waarden.

De inkomsten uit nominale obligaties en rentederivaten die pensioenfondsen reeds bezitten, worden namelijk niet verhoogd met de inflatie. Verwachte rendementen op zakelijke waarden zijn naar verwachting hoger en stijgen deels of geheel mee met inflatie en lonen; deze rendementen kennen echter een grotere spreiding en dus meer onzekerheid. Het is aan ieder pensioenfonds zelf om te bepalen of en in welke mate het renterisico wordt afgedekt. Ieder pensioenfonds zal hierbij mede op basis van de eigen fondskarakteristieken zijn eigen afweging moeten maken tussen nominale zekerheid en de indexatieambitie. DNB ziet toe op een zorgvuldige totstandkoming van het rente afdekkingsbeleid en een voldoende beheersing van het renterisico.

Nominale zekerheid is te realiseren met beleggingen in vastrentende waarden die de verwachte pensioenuitkeringen dekken. Index-linked obligaties en obligaties in combinatie met inflatiederivaten bieden meer zekerheid op het realiseren van de indexatie-ambitie en dekken tegelijkertijd de beloofde uitkeringen. De inkomsten uit deze beleggingen, couponbetalingen en aflossingen, worden namelijk aangepast aan de inflatie. Het aanbod van deze producten is voor Nederlandse pensioenfondsen echter beperkt. Tevens is de vergoede inflatie veelal de Europese prijsinflatie en die sluit niet voldoende aan bij de ambitie van een pensioenfonds om de rechten te laten stijgen met de loon- of prijsontwikkeling in Nederland.

Invloed UFR

Per september 2012 is de UFR als rekenrente ingevoerd voor pensioenfondsen. Hierdoor ligt de rente die wordt gebruikt om de pensioenuitkeringen te verdisconteren hoger dan de marktrente, zodat pensioenfondsen nu minder hoeven te reserveren voor hun pensioenuitkeringen. De dekkingsgraad zou zonder UFR 96,3% bedragen in plaats van 101,5%.

Niet alleen liggen de verplichtingen lager door de invoering van de UFR, ook de gevoeligheden van veranderingen voor de rente zijn anders: bij een rentedeling met 1 procentpunt namen de verplichtingen voor de invoering van de UFR toe met EUR 202 miljard, terwijl dat na de invoering van de UFR EUR 155 miljard is. Wanneer het effect van de UFR niet wordt meegenomen, bedraagt de renteafdekking van de pensioensector 37 procent. Dit is op het niveau van de renteafdekking begin 2011.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top