zondag, juli 3, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNBulletin: Voortvarende aanpak hervorming pensioenstelsel gewenst
DNBulletin: Voortvarende aanpak hervorming pensioenstelsel gewenst

DNBulletin: Voortvarende aanpak hervorming pensioenstelsel gewenst

  • Nederland
  • Het deze zomer door staatssecretaris Klijnsma naar buiten gebrachte consultatiedocument voor de hervorming van ons pensioenstelsel zet een belangrijke stap in de richting van een toekomstbestendig stelsel. De voorstellen zorgen ervoor dat het stelsel duurzamer wordt en beter bestand tegen financiële schokken. DNB kan zich goed vinden in de voorstellen en dringt daarbij aan op een voortvarende aanpak, zodat het vertrouwen in ons pensioenstelsel kan worden hersteld.
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2013/dnb296529.jsp

Voorgestelde hervormingen

Het consultatiedocument maakt de invoering mogelijk van een nieuw, reëel pensioencontract en het borgt de zekerheid van het bestaande, nominale contract. Het nieuwe contract streeft naar een bepaald pensioen met behoud van koopkracht, maar kent minder garanties. Met behulp van automatische aanpassingsmechanismes werken schokken in de financiële markten en in de levensverwachting direct, maar wel gespreid in de tijd door in de pensioenen. Het nominale contract biedt een hoge zekerheid op een bepaald pensioen. Daarin blijft de huidige herstelsystematiek bestaan, waarbij als laatste redmiddel de opgebouwde pensioenaanspraken en –uitkeringen kunnen worden verlaagd. Deze kortingen vinden meer schoksgewijze plaats.

Naar een duurzaam stelsel

De voorgestelde herziening van het FTK zet een belangrijke stap in de richting van een duurzaam stelsel. Een duurzaam pensioenstelsel kenmerkt zich onder meer door stabiliteit. Belangrijke winst van de voorstellen is dat het de afhankelijkheid van dagkoersen vermindert, zodat onnodig grote schommelingen in premies en uitkeringen worden voorkomen. Dit is goed voor het vertrouwen in het pensioenstelsel en bovendien macro-economisch gezien wenselijk.

Verschillende voorgestelde instrumenten uit het consultatiedocument leveren een bijdrage aan deze gewenste stabiliteit, zoals dekkingsgraadmiddeling (12-maandsvoorstschrijdend gemiddelde) en de Ultimate Forward Rate, waarbij de nominale rekenrente voor lange looptijden wordt gestabiliseerd. Uit oogpunt van macro-economische stabiliteit is het wenselijk om te streven naar stabiele premies. Daarbij moet naar een balans worden gezocht tussen stabiliteit en kostendekkendheid van de premie.

Evenwichtige behandeling van generaties essentieel

Een duurzaam pensioenstelsel vereist daarnaast een evenwichtige verdeling van lusten en lasten tussen generaties. Die notie komt steeds prominenter naar voren in discussies over het Nederlandse pensioenstelsel. Bij de keuze voor een bepaalde regeling is een oordeel over de evenwichtigheid (qua pensioenuitkomsten) voor de generaties essentieel. De voorstellen impliceren een belangrijke verbetering voor het handhaven van dit evenwicht, onder meer vanwege de voorgestelde regels ten aanzien van indexatie, de kostendekkende premie en het compleet maken van contracten. DNB pleit ervoor om daarnaast op te nemen dat pensioenfondsen zich bij de vervulling van hun taak eveneens richten op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken generaties om te zorgen dat deze zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Transparantie van wezenlijk belang voor het behoud van draagvlak

Voor een duurzaam pensioenstelsel en het behoud van draagvlak is het tevens van belang dat het stelsel voldoende transparantie kent. Deelnemers moeten weten waar zij aan toe zijn. Dit vereist contracten die op voorhand vastleggen hoe mee- en tegenvallers worden verdeeld. Dat kan bijvoorbeeld via verdeelregels voor schokken op de financiële markten en in de levensverwachting in het reële contract. En via de verplichting in het nominale contract om een beleidsplan op te stellen. Deze voorgestelde aanpassingen zorgen er voor dat fondsen op voorhand aangeven welke maatregelen ze nemen in bepaalde situaties. Naast complete contracten is bovendien realistische communicatie over de verwachte uitkeringshoogte en over de risico’s die daarbij horen cruciaal, zoals ook door de AFM in haar reactie op het consultatiedocument wordt bepleit.

Vooraf helderheid

De begeleidende brief bij het consultatiedocument noemt als mogelijke aanvulling op het nominale contract het opnemen van dezelfde spreidingsmethodiek bij schokken als in het reële contract. Dit spreiden van schokken kan bijdragen aan stabiele pensioenuitkeringen, maar de kans neemt daardoor toe dat fondsen lange tijd in herstel blijven. Het is daarbij wenselijk dat fondsen worden verplicht vooraf helderheid te geven over de wijze waarop wordt omgegaan met de kosten van toename van de levensverwachting, rekening houdend met het karakter van het nominale contract. Het nominale contract wordt daarmee tevens completer gemaakt door het beleid van pensioenfondsen zoveel mogelijk op voorhand uit te schrijven.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top