donderdag, oktober 18, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / Een nieuwe start: het werkprogramma van de Europese Commissie voor banen, groei en investeringen
Een nieuwe start: het werkprogramma van de Europese Commissie voor banen, groei en investeringen

Een nieuwe start: het werkprogramma van de Europese Commissie voor banen, groei en investeringen

 • Europa
 • Een nieuwe start: het werkprogramma van de Europese Commissie voor banen, groei en investeringen
 • Parlementair Documentatie Centrum
 • http://ec.europa.eu
 • jaume.duch@europarl.europa.eu
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_nl.htm

De burger wil minder inmenging van de EU in het dagelijkse leven, met name waar het nationale niveau meer geschikt is om oplossingen aan te reiken. Hij verwacht van de EU een doorslaggevende inbreng inzake de grote sociaal-economische uitdagingen, bijvoorbeeld bij het terugdringen van de werkloosheid of het versterken van de concurrentiepositie. Hij verlangt meer transparantie over wat de EU doet en hoe zij daarbij te werk gaat. Het werkprogramma is wat dat betreft een goede eerste stap, omdat het in alle duidelijkheid aangeeft wat de EU in 2015 wel en niet zal doen.

Voorzitter Jean-Claude Juncker verklaarde hierover het volgende: “Deze Commissie heeft het vertrouwen gekregen op basis van een duidelijk politiek mandaat, namelijk de tien prioriteiten die in onze politieke beleidslijnen zijn uiteengezet. Dit werkprogramma is de vertaling van die tien prioriteiten in concrete eerste verwezenlijkingen. De burgers verwachten van de EU dat zij het verschil maakt inzake de grote sociaal-economische uitdagingen en minder bemoeienis waar een nationale aanpak meer aangewezen is. Daarom kiezen wij voor een beleid dat verandering stimuleert en voor een grote, ambitieuze EU waar het gaat om grote thema’s en een kleinere, meer bescheiden EU waar het gaat om kleine dingen.”

En eerste vicevoorzitter Frans Timmermans voegde eraan toe: “Wat wij vandaag presenteren, is een routekaart om Europa weer aan het werk te krijgen, met een aantal duidelijke prioriteiten. In 2015 zal het aangekondigde investeringsplan om onze economie aan te zwengelen worden gerealiseerd, zullen de mogelijkheden van de digitale interne markt voor de burgers en de ondernemingen worden ontsloten, zal werk worden gemaakt van de Europese energie-unie en zal een nieuwe, evenwichtige Europese agenda inzake migratie worden voorgesteld.

De tafel moet worden opgeruimd zodat wij onze politieke energie in de echte prioriteiten kunnen steken. Wij hebben alle voorstellen die momenteel in de pipeline van de EU-instellingen zitten, onderzocht en beslist of ze worden gehandhaafd, gewijzigd of ingetrokken. Wat wij willen, is tastbare resultaten leveren. En waar over bestaande voorstellen geen akkoord mogelijk is dat onze doelstellingen dient, zal een alternatieve benadering worden voorgesteld. Op die manier zullen wij waarborgen dat de Unie zich toespitst op het essentiële en op concrete realisaties die de burgers ten goede komen. Deze keer is er echt sprake van verandering.”

Het werkprogramma van de Commissie voor 2015 omvat: 23 nieuwe, door de Commissie-Juncker voorgestelde initiatieven die aansluiten op de politieke beleidslijnen die aan het Europees Parlement zijn gepresenteerd; 80 bestaande voorstellen die de Commissie om politieke of technische redenen wil intrekken of wijzigen. Het werkprogramma bevat doelgerichte acties waarmee de Commissie in 2015 concrete resultaten wil boeken. Daarnaast zal de Commissie op heel wat terreinen hard blijven werken om ervoor te zorgen dat de bestaande beleidsmaatregelen en regels doen wat ze moeten doen, tastbare resultaten opleveren en naar behoren worden uitgevoerd.

23 nieuwe initiatieven om het verschil te maken

In het vandaag aangenomen programma worden de 23 initiatieven uiteengezet tot de verwezenlijking waarvan de Commissie zich in 2015 politiek verbindt. Het zwaartepunt van deze “to-dolijst” voor de komende twaalf maanden wordt gevormd door de grote thema’s werkgelegenheid, groei en investeringen, overeenkomstig de tien prioriteiten van voorzitter Junckers’ Politieke beleidslijnen.

De Commissie wil in 2015 met name het volgende realiseren:

 • Een investeringsplan voor Europa: het vorige maand aangekondigde plan om de komende drie jaar ten minste 315 miljard euro aan publieke en private investeringen in de reële economie vrij te maken, in wetgeving gieten.
 • Een ambitieus pakket voor de digitale interne markt: het kader creëren voor een dynamische digitale economie en samenleving door het wettelijk kader op telecommunicatiegebied aan te vullen, de wetgeving inzake het auteursrecht te moderniseren, de regels voor online- en digitaal winkelen te vereenvoudigen voor consumenten, e-commerce te vergemakkelijken, de cyberveiligheid te verhogen en van digitalisering een horizontaal item te maken.
 • De eerste stappen in de richting van een Europese energie-unie: de energiezekerheid waarborgen, de nationale energiemarkten verder integreren, de Europese energievraag beperken en de energiemix koolstofarm maken.
 • Een rechtvaardigere benadering van fiscaliteit: een actieplan voor de inspanningen ter bestrijding van belastingontwijking en fiscale fraude, omvattende maatregelen op EU-niveau om te evolueren naar een systeem waarin het land waar winsten worden gegenereerd ook het land van belasting is, en automatische uitwisseling van informatie over “tax rulings” en stabilisering van de grondslagen van de vennootschapsbelasting.
 • Een Europese agenda inzake migratie: een andere benadering van legale migratie ontwikkelen om van de EU een aantrekkelijke bestemming voor talent en vaardigheden te maken en het beheer van de migratiestromen naar de EU te verbeteren door middel van intensievere samenwerking met derde landen, solidariteit tussen de lidstaten en bestrijding van mensenhandel.
 • Een diepere economische en monetaire unie: voortzetting van de inspanningen om economische stabiliteit te bevorderen en investeerders aan te trekken naar Europa.

Het beginsel van beleidsdiscontinuïteit toepassen

Bij de opstelling van het werkprogramma heeft de Commissie ongeveer 450 voorstellen die momenteel op een beslissing van het Europees Parlement en de Raad wachten onderzocht; zij stelt voor 80 daarvan in te trekken of te wijzigen. Van sommige die niet met de prioriteiten van de nieuwe Commissie stroken, wordt de intrekking voorgesteld. In vele gevallen echter, blijft de Commissie pal achter de doelstellingen staan, maar zijn de voorstellen nutteloos omdat zij een sluimerend bestaan lijden of bij de onderhandelingen zo zullen worden verwaterd dat het oorspronkelijke doel niet meer te bereiken is. In dat geval zal de Commissie een nieuwe, betere manier voorstellen om dat doel alsnog te verwezenlijken. De Commissie wacht het standpunt van het Europees Parlement en de Raad af voordat zij formeel tot intrekking van die voorstellen overgaat.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans verklaarde hierover het volgende: “Wij willen resultaten boeken. Binnen deze Commissie zijn wij het erover eens dat Europa ambitieus moet zijn, ook inzake milieu- en maatschappelijke normen. Het heeft echter geen zin de EU-instellingen tijd en energie te laten stoppen in voorstellen die geen kans maken – dat leidt niet tot de tastbare resultaten waar wij naar streven. Overal waar zulks het geval is, zullen wij andere, effectievere manieren bedenken om onze gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken.”

Bureaucratie terugdringen en regelgevende barrières wegnemen

Het werkprogramma 2015 weerspiegelt het grote belang dat de Commissie hecht aan betere regelgeving, waarbij zij voortbouwt op het Refit-programma (Regulatory Fitness) om bureaucratie terug te dringen en regelgevende barrières weg te nemen en zodoende tot een investeringsvriendelijk klimaat bij te dragen. Het college van commissarissen heeft een lijst opgesteld van voorstellen en bestaande wetgevingsinstrumenten die ten behoeve van de burgers en de ondernemingen van Europa zullen worden herzien en aangepast. Ook het streven naar vereenvoudiging, bijvoorbeeld in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, maakt hiervan deel uit.

Achtergrond

Om meer draagvlak te creëren, heeft de Commissie voor het eerst met het Europees Parlement en de lidstaten overlegd voordat zij haar werkprogramma presenteert. De Commissie is van mening dat voorstellen enkel zin hebben als zij kans maken te worden goedgekeurd, aanvaard en effectief uitgevoerd, en dat steun van de medewetgevers daartoe een vereiste is.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top