woensdag, november 14, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Maatschappelijke Organisaties / Eerlijke democratie?
Eerlijke democratie?

Eerlijke democratie?

  • Nederland
  • Ikkiesvooreerlijk.eu werd op Antillen de tweede partij terwijl ons resultaat in het Europese deel van Nederland minimaal was.
  • Vereniging ikkiesvooreerlijk.eu
  • www.ikkiesvooreerlijk.eu
  • info@ikkiesvooreerlijk.eu
  • Brief dd 1 juni 2014 an Voorzitter Tweede Kamer Geachte Voorzitter, Ikkiesvooreerlijk.eu werd op Antillen de tweede partij terwijl ons resultaat in het Europese deel van Nederland minimaal was. U is aangeschreven door, en heeft net als ik, ontvangen het onderstaande ‘Bezwaar’ uitgebracht door de IQ-partij. Ik citeer (letterlijk) uit de eerder toegezonden tekst: ‘In dit bezwaar komt ook de kruisverbinding met IKKIESVOOREERLIJK ter spraake.’ De IQ-partij en haar vertegenwoordiger was en is door ons niet gemachtigd op te treden namens de Kieslijst Ikkiesvooreerlijk.eu. Tussen de Kieslijst en de IQ-partij bestaat geen verbinding. De voorstellen die IQ-partij doet zijn niet onze voorstellen. Het bezwaar verwoordt dan ook niet onze reactie die gebaseerd is op onze ervaringen tijdens de zojuist beëindigde verkiezingscampagne voor het Europese Parlement en de uitvoering van bestaande wetteljke regelingen. Voor onze reactie verwijs ik u naar de tekst van het bezwaar ingediend door kandidaat n. 9 op onze Lijst met nummer 17 in Nijmegen, dhr. Sent Wierda.(De tekst van dit bezwaarschrift voeg ik zekerheidshalve cc toe). Ook de kandidaten op de Kieslijst ‘ikkiesvooreerlijk.eu’ hebben ondervonden dat van eerlijke verkiezingen geen sprake was aangezien de media consequent hun maatschappelijke plicht verzuimden informatie door te geven aan hun lezers, luisteraars en kijkers. Het kan nooit de bedoeling zijn geweest van de wetgever dat overigens goed wettelijk geregelde en goed geadministreerde en georganiseerde verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen (Raden, Staten, Kamers en EP) feitelijk niet goed kunnen plaats vinden omdat de kiezers niet adequaat geïnformeerd zijn over de keuzes die ze kunnen maken. Ik hoop dan ook dat u en de Leden van de beide Kamers van de Staten-Generaal kunnen en willen kiezen voor een debat over de gemelde tekortkomingen in de uitvoering van de wettelijke bepalingen die er immers toe zouden moeten leiden dat de gehele volksvertegenwoordiging steeds correct en democratisch is gekozen en zo goed mogelijk weerspiegelt wat de burgers vinden. Als hiervoor nieuwe wetgeving nodig is, dan mag die toch niet belemmerd worden door overigens het reeds grote tijdsbeslag dat onze volksvertegenwoordigers in de uitoefening van hun belangrijke taken ondervinden. Ik aarzelde even, maar wil toch ook uitdrukking geven aan mijn plaatsvervangend schaamte voor het slechte gebruik van de Nederlandse taal in het ‘Bezwaar’ zoals u dat ontving van de IQ-partij. Alleen al dat misbruik van onze taal, het document wemelt helaas van taal-, stijl- en spellings-fouten). Dat stoot mij zozeer tegen de borst dat dit reeds voldoende zou moeten zijn om de door IQ-partij geuite bezwaren terzijde te schuiven. Ik stuur deze brief ook cc aan de andere partijen die eerder van de IQ-partij het gewraakte Bezwaarschift ontvingen. Het was ook toegezonden aan een aantal Leden van de Tweede Kamer, die heb ik nu niet in de cc-adressering opgenomen omdat ik aanneem dat ze voldoende door u geïnformeerd zullen worden in het verdere verloop van de parlementaire behandeling van mijn/deze brief en van het bezwaarschrift zoals dat door dhr Wierda al in Nijmegen is ingediend en cc aan deze/mijn brief is gehangen als bijlage. Met de meeste hoogachting, Michel van Hulten, lijsttreker van Lijst 17 Ikkiesvooreerlijk.eu. Daar stonden pers, radio en TV open voor inbreng en discussie, hier bestonden voor de media alleen de traditionele partijen en hun vertegenwoordigers. Het is niet eerlijk dat in onze democratie alleen gevestigde machten aan het woord komen. Wie afwijkt van het algemeen aanvaarde patroon, 'strijd tegen corruptie' en 'voor meer Europa' centraal stelt, wordt niet gehoord of gezien. Is dit ook corrupt gedrag: alleen laten weten wat de machtigen zint?
  • 140526, Bezwaarschrift aan Kiesraad door Sent Wierda voor Lijst 17 Ikk...

Daar stonden pers, radio en TV open voor inbreng en discussie, hier bestonden voor de media alleen de traditionele partijen en hun vertegenwoordigers. Het is niet eerlijk dat in onze democratie alleen gevestigde machten aan het woord komen. Wie afwijkt van het algemeen aanvaarde patroon, ‘strijd tegen corruptie’ en ‘voor meer Europa’ centraal stelt, wordt niet gehoord of gezien. Is dit ook corrupt gedrag: alleen laten weten wat de machtigen zint?

Onze brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer kan worden opgevraagd bij info@ikkiesvooreerlijk.eu

Over Hulte002

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top