zondag, juli 3, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Evaluatie invoering wet incassokosten
Evaluatie invoering wet incassokosten

Evaluatie invoering wet incassokosten

  • Nederland
  • Een korte evaluatie van de invoering van de wet incassokosten (WIK) door OmniCas no cure no pay incasso.
  • OmniCas B.V.
  • www.omnicas.net
  • info@omnicas.net

Op 1 juli 2012 is middels de wet incassokosten (WIK) de wettelijke normering van de buitengerechtelijke incassokosten van kracht geworden. De normering is dwingend van toepassing op vorderingen op consumenten. Als er geen aangepaste afspraken gemaakt zijn, geldt de regeling ook voor vorderingen tussen bedrijven onderling. De wet is bedoeld om een eenduidige regeling te maken die voor alle partijen duidelijk is. Is dit ook daadwerkelijk gelukt? Een goed moment voor ons om de invoering te evalueren.

De Wet Incassokosten

De wet is van toepassing op vorderingen op consumenten en bepaalt hoe en hoeveel buitengerechtelijke kosten berekend mogen worden. Voor de incassokosten geldt een staffel met een percentage dat afhankelijk is van de openstaande hoofdsom. Het hoogste percentage is 15% en loopt terug tot 0,5%. Er is sprake van een minimumbedrag van € 40 en een maximum van € 6.775. Tevens mag er rente in rekening worden gebracht. Andere kosten, zoals administratie- en herinneringskosten zijn niet meer toegestaan.

Een belangrijk onderdeel van de WIK is dat voordat een schuldeiser incassokosten bij de debiteur in rekening kan brengen, deze eerst één enkele kosteloze aanmaning moet versturen met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen. De aanmaning die aan deze vereisten voldoet, wordt ook de 14 dagen brief genoemd. Nadere incassohandelingen zouden niet nodig zijn.

Bedrijven en de WIK

In 2013 heeft het VCMB (Verbond van Creditmanagement Bedrijven) onderzoek gedaan naar de inwerkingtreding van de WIK. Ondanks dat ruim negen op de tien organisaties te kennen gaf bekend te zijn met de WIK, had 40% van de organisaties geen maatregelen genomen om aan te vereisten van de wet incassokosten te voldoen. Ruim 20% van de organisaties werkte niet volgens de incassonormen in de wet. Bijna de helft van de bedrijven vindt de informatieverstrekking van de overheid rond de invoering van de WIK onvoldoende. Uit het onderzoek kwam eveneens naar voren dat de gevolgen van de wet incassokosten voor organisaties vaker negatief dan positief zijn, vooral als men keek hoeveel dagen vorderingen open stonden. Met het oog op voorgaande is het toch wel opvallend dat bedrijven over het algemeen positief oordelen over de WIK.

Gevolgen WIK voor debiteuren

Naast het creëren van een eenduidige regeling, was een voornaam doel voor de WIK het maximeren van de incassokosten die aan particulieren gerekend worden. Het is positief dat buitenproportionele kosten hiermee voorkomen worden, maar het is de vraag of de wet positief is voor schuldenaren. Uit het onderzoek van de VCMB blijkt immers eveneens dat meer organisaties de buitengerechtelijke incassokosten verhogen, de incasso eerder uitbesteden aan bijvoorbeeld incassobureaus en dat er eerder wordt overgegaan op gerechtelijke invordering. Vooral door gerechtelijke incasso lopen de kosten voor debiteuren snel op, wat met name komt door het steeds stijgende griffierecht.

Verdeeldheid bij de rechters

In de dagelijkse praktijk blijken kantonrechters verschillend met de wetgeving om te gaan. Op zich is dit vreemd, omdat de wet bedoeld is om een eenduidige regeling te maken. Er is met name verdeeldheid over het feit of een enkele 14 dagen brief voldoende is om aanspraak te kunnen maken op incassokosten. De rechtbank Arnhem heeft geoordeeld dat deze 14 dagen brief op zichzelf onvoldoende is. Het Hof Arnhem/Leeuwarden heeft echter op 17 september 2013 nog geoordeeld dat voor toewijzing van de vordering tot vergoeding van incassokosten niet is vereist dat nadere incassohandelingen zijn verricht.

Twee gerechtelijke overlegorganen hebben onlangs afspraken gemaakt over de beoordeling van het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten in het rapport BGK Integraal 2013. Per 1 november 2013 zijn de aanbevelingen uit het rapport van kracht. Naar verwachting zal het grootste deel van de gerechtelijke macht de aanbevelingen uit het rapport als uitgangspunt nemen. Volgens het rapport zijn meer incassohandelingen nodig dan het versturen van de veertien dagen brief. Deze aanbeveling staat geheel haaks op het oordeel van het Hof Arnhem/Leeuwarden.

Om aan de verdeeldheid een einde te maken, heeft de Rechtbank Gelderland op 20 november 2013 de vraag of de veertien dagen brief afdoende is om aanspraak te maken op de buitengerechtelijke incassokosten gesteld aan de Hoge Raad. Wij volgen het verdere verloop met veel interesse, omdat dit ook van belangrijke waarde is voor incassobureaus.

Samenvattend

De invoering van de WIK had met name als doel om een eenduidige en duidelijke regeling te maken. Door de verdeeldheid bij de rechters is er van een eenduidige regeling ons inziens nog geen sprake, zodat bedrijven en ook incassobureaus met name met betrekking tot het aantal incassohandelingen niet weten waar ze aan toe zijn. Voor alle betrokken partijen is het dan ook van groot belang dat er zo spoedig mogelijk daadwerkelijk een eenduidige regeling komt waar alle partijen zich aan dienen te houden.

OmniCas staat al meer dan 15 jaar veel bedrijven bij met hun debiteurenbeleid en verzorgt tevens het debiteurenbeheer en no cure no pay incasso. Dit alles met oog voor uw relatie met uw klanten. Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden, bel dan 076-5205292 of kijk snel op onze website.

Over Joris Jochems

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top