woensdag, december 11, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / FrieslandCampina: Goed jaar bij historisch hoge melkprijs
FrieslandCampina: Goed jaar bij historisch hoge melkprijs

FrieslandCampina: Goed jaar bij historisch hoge melkprijs

 • Nederland
 • Koninklijke FrieslandCampina N.V. publiceert resultaten over 2013 FrieslandCampina heeft een goed jaar achter de rug. De leden-melkveehouders hebben een historisch hoge melkprijs ontvangen. De goede resultaten van de onderneming en de sterke stijging van de prijzen van zuivelproducten hebben hier aan bijgedragen. Bijna alle business groups hebben hun resultaat verbeterd.
 • FrieslandCampina
 • http://www.frieslandcampina.com
 • mail@frieslandcampina.com
 • http://www.frieslandcampina.com/nederlands/news-and-press/news/press-releases/2014-03-12-a-good-year-with-a-historically-high-milk-price.aspx

FrieslandCampina ligt voor op de realisatie van haar strategie route2020. Alle strategische groeicategorieën hebben hun prestaties verbeterd met uitzondering van zuiveldranken in Europa. De categorie kindervoeding realiseerde de sterkste volumegroei. De business group Cheese, Butter & Milkpowder bewerkstelligde de sterkste resultaatverbetering in 2013. Door de aanhoudende crisis in Europa is een goodwill impairment van 200 miljoen euro genomen ten laste van het resultaat.

Cees ’t Hart, CEO Royal FrieslandCampina:
“2013 was voor FrieslandCampina een goed jaar. De verbetering van het resultaat is vooral het gevolg van volumegroei in de drie strategische groeicategorieën (kindervoeding, zuiveldranken en merkkaas), het doorberekenen van de hogere garantieprijs, verdergaande efficiencyverbeteringen in de productie en kostenbeheersing bij de Europese werkmaatschappijen.

De winst komt uit op 157 miljoen euro. Onze winst werd nadelig beïnvloed door een goodwill impairment en negatieve koerseffecten in de tweede helft van het jaar. Zonder deze goodwill impairment zou de winst zijn gestegen met 17,6 procent naar 327 miljoen euro.

Met onze strategie route2020 liggen we voor op schema. Tegelijkertijd gaan we verder met het verbeteren van onze processen, zullen we nog meer letten op de kosten en blijven we investeren in vernieuwing en uitbreiding van onze verwerkingscapaciteit. Dat laatste om ervoor te zorgen dat we alle melk van onze leden, nu en na 2015 als het melkquotum verdwijnt, kunnen blijven verwerken in zuivelproducten waar elders in de wereld vraag naar is. Alleen al in de laatste vijf jaar hebben we 1,8 miljard euro geïnvesteerd.”

Goed jaar

 • Netto-omzet groeit met 10,8 procent naar 11,4 miljard euro door volumegroei en hogere prijzen
 • Bedrijfsresultaat daalt met 35,7 procent naar 313 miljoen euro
 • Voor goodwill impairment stijgt bedrijfsresultaat met 5,3 procent naar 513 miljoen euro. Dit is inclusief toename van de prestatietoeslag en uitkering ledenobligaties met 72 miljoen euro en ondanks negatieve valuta-effecten
 • Winst daalt met 43,5 procent naar 157 miljoen euro
 • Zonder goodwill impairment stijgt winst met 17,6 procent tot 327 miljoen euro
 • Goodwill impairment van 200 miljoen euro doordat de resultaatverwachtingen in Europa naar beneden zijn bijgesteld als gevolg van de aanhoudende crisis
 • Business groups Consumer Products Asia, Ingredients en Cheese, Butter & Milkpowder verbeteren resultaat
 • Economische omstandigheden in Europa drukken volumes en marges van Consumer Products Europe, Middle East & Africa
 • Kasstroom uit operationele activiteiten neemt af naar 596 miljoen euro (2012: 842 miljoen euro) als gevolg van toename van het werkkapitaal door hogere prijzen en als gevolg van investeringen in route2020
 • Solvabiliteit stijgt van 33,1 naar 37,0 procent

Prestatie voor leden-melkveehouders stijgt met 28,3 procent naar 3,04 euro per 100 kilo melk excl. btw, bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit

 • Prestatietoeslag (1,81 euro) en uitgifte ledenobligaties (1,23 euro) nemen 28,3 procent toe naar 3,04 euro (2012: 2,37 euro)
 • Garantieprijs stijgt met 5,58 euro (16,5 procent) naar 39,45 euro
 • Melkprijs voor leden-melkveehouders coöperatie stijgt met 6,25 euro (17,2 procent) naar 42,49 euro (2012: 36,24 euro )
 • Melkprijs + toeslagen neemt toe met 6,22 euro (17,0 procent) naar 42,90 euro (2012: 36,68 euro)

Acceleratie strategie route2020

 • 10,8 procent volumegroei in kindervoeding
 • 10,8 procent volumegroei in zuiveldranken in Azië en Afrika
 • 9,5 procent volumegroei in merkkaas door toenemende export
 • Investeringen van 559 miljoen euro voornamelijk in capaciteitsuitbreiding in kindervoeding en melkverwerking
 • Veiligheid en veiligheidsbewustzijn belangrijk verbeterd
 • Verdere implementatie van duurzaamheidsprogramma’s

Overig

 • Opening nieuwe FrieslandCampina Innovation Centre in Wageningen door Koningin Máxima
 • Acquisities Zijerveld en Veldhuyzen B.V. en G. den Hollander Holding B.V. versterken posities in kaas
 • Herstructureringen in Europa om positie te verbeteren
 • Terugkoop merknaam Friso voor kindervoeding in de Benelux
 • FrieslandCampina neemt belang van 7,5 procent in Synlait Milk Ltd. in Nieuw-Zeeland
 • Beursgenoteerde perpetuele obligatielening afgelost

Toelichting

Verdere groei netto-omzet

De netto-omzet steeg in 2013 met 10,8 procent naar 11,4 miljard euro. De groei van de netto-omzet is gerealiseerd door volumegroei en hogere prijzen. Positief was de volumegroei van kindervoeding met 10,8 procent en de volumegroei van de zuiveldranken in Azië en Afrika, ook met 10,8 procent. De categorie merkkaas realiseerde een volumegroei van 9,5 procent door toename van de export. In Europa bleef er druk op het volume en de omzet door teruglopende consumentenbestedingen als gevolg van de economische crisis.

De helft van de omzetgroei is gerealiseerd door prijsstijgingen. Acquisities droegen voor 364 miljoen euro (3,5 procent) bij aan de omzetgroei. Valuta-effecten hadden per saldo een negatief effect op de omzet van 157 miljoen euro (1,5 procent).

Verbetering bedrijfsresultaat voor goodwill impairment

Het bedrijfsresultaat voor goodwill impairment nam toe met 5,3 procent tot 513 miljoen euro. De verbetering van het resultaat is het gevolg van volumegroei, het kunnen doorberekenen van de hogere garantieprijs en verdergaande efficiencyverbeteringen in de productie en kostenbeheersing bij de Europese werkmaatschappijen, ondanks negatieve koerseffecten.

De bedrijfslasten voor goodwill impairment zijn in 2013 met 11,1 procent toegenomen naar 10.928 miljoen euro (2012: 9.837 miljoen euro) als gevolg van de hogere garantieprijs voor boerderijmelk en de toename met 72 miljoen euro van de hogere prestatietoeslag en uitkering ledenobligaties, acquisities en de toegenomen personeelskosten door de groei van de onderneming.

Hogere winst zonder goodwill impairment

De winst zonder goodwill impairment over 2013 steeg met 17,6 procent tot 327 miljoen euro (2012: 278 miljoen euro) door een hoger bedrijfsresultaat voor impairment. Van de winst wordt 78 miljoen euro toegerekend aan minderheidsbelangen.

Goodwill impairment

Over het boekjaar 2013 is er een goodwill impairment (bijzondere waardevermindering) voor een bedrag van 200 miljoen euro. De impairment betreft een deel van de goodwill die met name betrekking heeft op de acquisitie van het voormalige Nutricia Dairy & Drinks in 2001 (met onder meer de merken Chocomel, Fristi, Extran, Milli, Pöttyös en vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Hongarije en Roemenië). De reden voor de goodwill impairment is de economische situatie in Europa. Als gevolg van de aanhoudende crisis is de resultaatverwachting in Europa naar beneden bijgesteld.

Operationele kasstroom afgenomen

De kasstroom uit operationele activiteiten is afgenomen naar 596 miljoen euro (2012: 842 miljoen euro), als gevolg van toename van het werkkapitaal door stijging van de garantieprijs waardoor de waarde van voorraden en vorderingen toenam. In 2013 bedroeg de uitgaande kasstroom voor investeringen in met name uitbreiding van productielocaties 521 miljoen euro (2012: 392 miljoen euro). In contanten is 79 miljoen euro geïnvesteerd in de acquisitie van Zijerveld en Den Hollander Food. Het merendeel van de investeringen kon worden gefinancierd uit eigen middelen. Daarnaast zijn de beursgenoteerde perpetuele obligaties van 125 miljoen euro afgelost. De kasstroom uit financieringsactiviteiten is uitgekomen op -182 miljoen euro (2012: 199 miljoen euro). Het saldo liquide middelen is afgenomen van 756 miljoen euro (ultimo 2012) naar 560 miljoen euro.

Realisatie strategie route2020

FrieslandCampina’s strategie route2020 is gericht op duurzame groei én waardecreatie in geselecteerde markten en productcategorieën.

Groeicategorieën

Het volume steeg in totaal met 3,0 procent (2012: 2,4 procent). De volumegroei binnen de drie groeicategorieën kindervoeding, zuiveldranken en merkkaas bedroeg 5,4 procent (2012: 4,1 procent). De autonome groei werd in het bijzonder gerealiseerd in de categorie kindervoeding met in totaal 10,8 procent volumegroei in de consumentenmarkt en in de business-to-business markt (2012: 10,2 procent). Ook de categorie zuiveldranken is gegroeid. Deze volumegroei werd vooral gerealiseerd in Azië en Afrika met een volumetoename van 10,8 procent (2012: 9,5 procent). In Europa bleef de ontwikkeling in zuiveldranken achter als gevolg van de economische crisis en daalde het volume met 3,4 procent. Het volume van merkkaas steeg met 9,5 procent door de toegenomen export buiten Europa (2012: 4,4 procent).

Waardecreatie voor leden-melkveehouders

Over het jaar 2013 wordt bovenop de garantieprijs in totaal 282 miljoen euro aan leden-melkveehouders uitgekeerd (2012: 210 miljoen euro). Hiervan is de prestatietoeslag 168 miljoen euro (1,81 euro per 100 kilo melk exclusief btw). De uitgifte van ledenobligaties over 2013 bedraagt 114 miljoen euro (1,23 euro per 100 kilo melk exclusief btw). In totaal bedraagt de prestatie van de onderneming per 100 kilo melk 3,04 euro (2012: 2,37 euro), een stijging van 28,3 procent.

Acquisities

De Europese Commissie heeft op 12 april 2013 ingestemd met de overname door FrieslandCampina van kaasspecialist Zijerveld en haar verpakkingseenheid Den Hollander Food. Beide bedrijven maken sinds 1 mei 2013 deel uit van de business group Cheese, Butter & Milkpowder. FrieslandCampina heeft Zijerveld en Den Hollander Food verworven door het betalen van een contant bedrag van 80 miljoen euro en een voorwaardelijke verplichting van 19 miljoen euro.

In juli 2013 heeft FrieslandCampina een belang van 7,5 procent verworven in Synlait Milk Ltd. in Nieuw-Zeeland. FrieslandCampina was al een afnemer van zuivelgrondstoffen van Synlait Milk. Met deze investering wordt de grondstoffenaanvoer uit Oceanië voor toepassing in producten voor Azië geborgd.

In november 2013 heeft FrieslandCampina met Hero overeenstemming bereikt over de terugkoop van de merknaam Friso in de Benelux. Hiermee komt er een einde aan de soms verwarrende situatie dat zowel FrieslandCampina als Hero dezelfde merknaam Friso hanteren.

Investeringen

FrieslandCampina heeft in 2013 559 miljoen euro geïnvesteerd in uitbreiding en vernieuwing van de productiecapaciteit om onder andere de groei in de groeicategorieën te realiseren en de verwachte toenemende melkhoeveelheid van de leden-melkveehouders als gevolg van het wegvallen van de EU-melkquota in 2015 te kunnen verwerken. In 2013 zijn verschillende investeringsprojecten afgerond. FrieslandCampina heeft de laatste vijf jaar voor 1,8 miljard euro geïnvesteerd. Voor 2014 is 652 miljoen euro aan investeringen voorzien.

Vooruitzichten

Het jaar 2013 laat zien hoe moeilijk de zuivelmarkt te voorspellen is. De snelle stijging van de noteringen van commodities en het blijvende hoge prijsniveau gedurende het hele jaar, heeft producenten en afnemers over de hele wereld verrast. FrieslandCampina blijft dan ook terughoudend in haar vooruitzichten en doet geen uitspraak over de resultaatverwachting voor 2014.

FrieslandCampina verwacht in 2014 verder te groeien met kindervoeding en zuiveldranken in Azië en Afrika. Daarbij wordt rekening gehouden met toenemende concurrentie van lokale aanbieders. Voor 2014 is het de verwachting dat Europa te maken blijft houden met consumenten die hun uitgaven beperken als gevolg van inkomens die onder druk staan door lastenverhogingen en toenemende werkloosheid.

Het is de verwachting dat in 2014 het melkaanbod wereldwijd licht zal groeien. Weersomstandigheden en beschikbaarheid van melkvee blijven de belangrijkste factoren voor de melkproductie. Naar verwachting zal in Nieuw-Zeeland wel meer melk worden geproduceerd maar blijft in Noord- en Zuid-Amerika de productie achter. In de Europese Unie zal naar verwachting de groei achterblijven bij het beschikbare quotum in het laatste melkquotumjaar 2014 – 2015. Het is de verwachting dat echter in Nederland, Denemarken en Duitsland de melkproductie verder zal toenemen, vooruitlopend op de beëindiging van de melkquotering in 2015.

Op de langere termijn blijven de vooruitzichten voor de zuivelmarkt positief. Door de groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart zal de vraag naar zuivelproducten blijven stijgen. Het is de verwachting dat in Azië de groei positief blijft. Afrika is een continent met een groot potentieel. Echter valutaontwikkelingen, weersomstandigheden, politieke onrust en tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen kunnen de ontwikkelingen ongunstig beïnvloeden. De verdergaande globalisering heeft een effect op de prijsontwikkeling van producten en leidt tot meer volatiele markten. Dit kan leiden tot toenemende koersverschillen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top