donderdag, december 2, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / Het externe migratiebeleid van de EU: een krachtiger aanpak
Het externe migratiebeleid van de EU: een krachtiger aanpak

Het externe migratiebeleid van de EU: een krachtiger aanpak

  • Europa
  • In hoeverre worden migratiestromen inmiddels beter beheerd en is er sprake van meer mobiliteit in een veilige omgeving? In een goedgekeurd verslag onderzoekt de Commissie de voornaamste ontwikkelingen van het externe migratiebeleid van de EU in 2012 en 2013. Twee jaar geleden werd de Totaalaanpak van migratie en mobiliteit (TAMM) vernieuwd. Sindsdien blijken de dialoog en samenwerking met de partnerlanden buiten de EU aanzienlijk te zijn verbeterd. Wel zijn extra inspanningen geboden om verdere vooruitgang te boeken. Het streven naar oplossingen voor de gevolgen van de toenemende internationale mobiliteit moet worden afgestemd op de behoeften en prioriteiten van alle belanghebbenden. Dit vraagt om een beter gebruik van bestaande instrumenten, zoals mobiliteitspartnerschappen en gemeenschappelijke visumregels. Ook moeten de EU-lidstaten waar mogelijk nauwer worden betrokken bij de uitvoering van EU-beleid.
  • Parlementair Documentatie Centrum
  • http://www.europa-nu.nl
  • nv201@pdc.nl
  • http://www.europa-nu.nl/id/vjhhgyobhpz4/nieuws/het_externe_migratiebeleid_van_de_eu_een?ctx=vhshnf7snxu9&tab=0&tab=0

“Van een goed beheer van migratie kunnen alle betrokkenen de vruchten plukken, migranten net zozeer als landen. Ons succes hangt in grote mate af van onze dialoog en samenwerking met niet-EU-landen en internationale organisaties.

Mobiliteitspartnerschappen, visumversoepelingsovereenkomsten in combinatie met overnameovereenkomsten en de gemeenschappelijke visumvoorschriften zijn nog steeds belangrijke beleidsinstrumenten. Maar we moeten nog meer doen om te zorgen voor economische groei en concurrentie en om samen met derde landen de negatieve aspecten van migratie, zoals mensenhandel en migrantensmokkel, aan te pakken “, aldus Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse zaken.

De mobiliteitspartnerschappen zijn nuttige instrumenten gebleken voor de aanpak van problemen op het gebied van migratie en asiel op een manier die tot wederzijds voordeel strekt. Deze partnerschappen voorzien in een reeks politieke doelstellingen en bieden een kader voor discussies en samenwerking. Tot nog toe zijn er met zes landen mobiliteitspartnerschappen gesloten: Moldavië (2008), Kaapverdië (2008), Georgië (2009), Armenië (2011), Marokko (2013) en Azerbeidzjan (2013). De besprekingen over een mobiliteitspartnerschap met Tunesië zijn afgerond (november 2013) en binnenkort zal de ondertekening plaatsvinden. Voorts zijn besprekingen begonnen met Jordanië (december 2013).

Al met al heeft de Commissie in de periode 2012-2013 meer dan 90 projecten op het gebied van migratie in alle regio’s van de ontwikkelingslanden ondersteund en daaraan meer dan 200 miljoen EUR besteed. Bovendien hebben ook EU-lidstaten extra geld gestoken in de uitvoering van de TAMM.

Ook met betrekking tot de bescherming van vluchtelingen en mensenrechten moet er meer worden gedaan. Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) zou bijvoorbeeld een grotere rol kunnen spelen bij de verbetering van de asiel- en opnamecapaciteit van niet-EU-landen, onder meer in het kader van de mobiliteitspartnerschappen. Ook het gebruik van de regionale beschermingsprogramma’s zou nog kunnen worden verbeterd, met name door langetermijnbeleid en -financiering.

Hervestigingsactiviteiten zouden op transnationaal en EU-niveau beter moeten worden gecoördineerd zodat in crisissituaties doeltreffender en sneller kan worden gereageerd. Er zouden ook meer EU-middelen beschikbaar moeten zijn om in het kader van het nieuwe Fonds voor asiel en migratie (2014-2020) meer plaatsen voor hervestiging/toelating op humanitaire gronden te financieren.

Naar de volgende fase van de TAMM

Het beleid en de instrumenten op het gebied van externe migratie en asiel zouden echter beter kunnen worden benut. Dat zou onder meer de aantrekkelijkheid van de EU vergroten en haar economie ten goede komen. Arbeidsmigratie zal de komende jaren een centraal thema zijn en de mobiliteitspartnerschappen zouden daar een grotere rol bij kunnen spelen. Dat kan bijvoorbeeld door de uitwisseling van studenten of beoefenaars van bepaalde beroepen te bevorderen, de capaciteiten in niet-EU-landen op het gebied van migratiebeheer te verbeteren, programma’s voor circulaire migratie in te voeren, de sociale bescherming van legale migranten te versterken en waar nodig maatregelen te nemen inzake de meeneembaarheid van sociale rechten.

Het vereenvoudigen van de afgifte van visa voor kort verblijf kan talrijke positieve effecten hebben voor de ontwikkeling in niet-EU-landen. Zo kunnen de mogelijkheden om met de EU zaken te doen en de handelsrelaties met de EU worden verbeterd en kunnen sociale contacten worden versterkt. Bovendien moeten de mogelijkheden die het EU-visumbeleid biedt optimaal worden benut voor het stimuleren van economische groei en culturele uitwisseling. De Commissie zal de komende weken wijzigingen in de Visumcode voorstellen om legaal reizen nog gemakkelijker te maken. Zij zal daarbij zorgen voor een hoog veiligheidsniveau in de EU.

De samenwerking op het gebied van preventie en bestrijding van illegale migratie is de laatste jaren intensiever geworden. Om mensenhandel en migrantensmokkel te bestrijden, zijn er dialogen gevoerd, gegevens uitgewisseld en gezamenlijke maatregelen genomen. Zoals in het verslag van de Taskforce Middellandse Zeegebied al werd aangekondigd, zullen de komende maanden en jaren nog meer initiatieven volgen.

Achtergrond

De totaalaanpak van migratie en mobiliteit (TAMM) is het overkoepelende kader van het externe migratie en asielbeleid van de EU, dat sinds 2005 bepalend is voor de politieke dialoog en operationele samenwerking met niet-EU-landen. De TAMM is gebaseerd op duidelijke strategische EU-prioriteiten en maakt onderdeel uit van het algemene buitenlands beleid van de EU, waaronder het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.

De TAMM beoogt de dialoog en samenwerking met niet-EU-landen op vier gebieden te stimuleren: betere organisatie van legale migratie en een goed beheer van mobiliteit, voorkoming en bestrijding van illegale migratie en uitroeiing van mensenhandel, optimalisering van het effect van migratie op ontwikkeling, en bevordering van internationale bescherming en versterking van de externe dimensie van asiel.

De TAMM wordt uitgevoerd door middel van regionale en bilaterale beleidsdialogen (met beleidsinstrumenten zoals mobiliteitspartnerschappen), juridische instrumenten zoals visumversoepelings- en overnameovereenkomsten, operationele ondersteuning en capaciteitsopbouw, alsmede een breed scala aan programma- en projectondersteuning (die beschikbaar is voor talrijke belanghebbenden, waaronder maatschappelijke, migranten- en internationale organisaties).

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top