maandag, oktober 26, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Economie & Financiën / Insolventie: Commissie beveelt nieuwe aanpak aan om ondernemingen te redden en eerlijke ondernemers een tweede kans te geven
Insolventie: Commissie beveelt nieuwe aanpak aan om ondernemingen te redden en eerlijke ondernemers een tweede kans te geven

Insolventie: Commissie beveelt nieuwe aanpak aan om ondernemingen te redden en eerlijke ondernemers een tweede kans te geven

 • Europa
 • Insolventie: Commissie beveelt nieuwe aanpak aan om ondernemingen te redden en eerlijke ondernemers een tweede kans te geven De Europese Commissie heeft vandaag een reeks gemeenschappelijke beginselen voor nationale insolventieprocedures voor ondernemingen in financiële moeilijkheden vastgesteld.
 • Parlementair Documentatie Centrum
 • http://www.europa-nu.nl
 • nv201@pdc.nl
 • http://www.europa-nu.nl/id/vji0gvhrmnxu/nieuws/insolventie_commissie_beveelt_nieuwe?ctx=vh8hjhl6cr92&tab=0

Het doel is het accent te verleggen van liquidatie naar het bevorderen van de herstructurering van levensvatbare ondernemingen in een vroeg stadium om insolventie te voorkomen. Jaarlijks dreigen ongeveer 200 000 ondernemingen in de EU insolvent te worden waardoor 1,7 miljoen mensen hun baan zouden kunnen verliezen, en de Commissie wil levensvatbare ondernemingen de kans geven te herstructureren en actief te blijven.

De hervorming van de nationale insolventieregels zou een win-winscenario opleveren: levensvatbare ondernemingen zullen worden geholpen om actief te blijven en banen te behouden en tegelijkertijd zullen de schuldeisers beter af zijn omdat zij een groter aandeel van hun investering zullen kunnen terugkrijgen dan wanneer de schuldenaar failliet was gegaan. Na een faillissement zouden eerlijke ondernemers snel een tweede kans moeten krijgen, omdat uit de feiten blijkt dat zij de tweede maal meer succes hebben. De vandaag vastgestelde aanbeveling volgt op een publieke raadpleging van vorig jaar over een Europese aanpak van insolventie (IP/13/655) en een voorstel om de bestaande EU-regels inzake grensoverschrijdende insolventie te herzien, dat onlangs door het Europees Parlement is goedgekeurd (MEMO/14/88).

“Ondernemingen zijn enorm belangrijk voor de creatie van welvaart en werkgelegenheid, maar een onderneming oprichten – en draaiende houden – is moeilijk, vooral in het economisch klimaat van vandaag,” aldus vicevoorzitter Viviane Reding, de EU-commissaris voor Justitie. “Nu steeds meer ondernemingen in heel Europa met financiële moeilijkheden te kampen hebben, moeten we onze aanpak van de insolventie van ondernemingen opnieuw bekijken. De eerste autofabriek van Henry Ford ging na 18 maanden failliet, maar hij ging door en richtte een van de meest succesvolle ondernemingen in de wereld op. We zouden innovatie niet in de kiem mogen smoren, als een eerlijke ondernemer faalt, zou hij of zij het opnieuw moeten kunnen proberen. Onze insolventieregels zouden het gemakkelijker moet maken opnieuw te starten.”

“We moeten een efficiënt mechanisme invoeren om eerlijke ondernemers te kunnen onderscheiden van oneerlijke ondernemers, omdat dit fundamenteel is om het huidige stigma van een faillissement weg te nemen,” beklemtoont vicevoorzitter Antonio Tajani, de EU-commissaris voor Industrie en ondernemerschap. “Dit onderscheid zou ertoe moeten bijdragen dat ondernemers die niet frauduleus failliet zijn gegaan, niet langer worden gediscrimineerd, zodat zij gebruik kunnen maken van alle bestaande marktsteun voor het opstarten van een nieuwe onderneming.”

De aanbeveling van de Commissie van vandaag zal bijdragen aan een samenhangend kader voor nationale insolventieregels. De lidstaten wordt het volgende gevraagd:

 • De herstructurering van ondernemingen in financiële moeilijkheden in een vroeg stadium vóór de start van een formele insolventieprocedure en zonder lange of dure procedures vergemakkelijken, zodat er minder tot liquidatie wordt overgegaan;
 • Het voor schuldenaren mogelijk maken hun onderneming te herstructureren zonder dat een formele gerechtelijke procedure hoeft te worden gestart;
 • Ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid geven een tijdelijke schorsing van vier maanden (die tot twaalf maanden kan worden verlengd) te vragen voor de goedkeuring van een herstructureringsplan voordat de schuldeisers tegen hen tenuitvoerleggingsmaatregelen kunnen nemen;
 • Het proces voor de goedkeuring van een herstructureringsplan vergemakkelijken, en daarbij zowel met de belangen van de schuldenaar als met die van de schuldeisers rekening houden, zodat de kans groter wordt dat levensvatbare ondernemingen worden gered;
 • De negatieve weerslag van een faillissement op de toekomstige kansen van ondernemers om een onderneming te starten, beperken door kwijtschelding van hun schulden binnen ten hoogste drie jaar.

Volgende stappen: In de aanbeveling wordt de lidstaten gevraagd binnen een jaar passende maatregelen te nemen. 18 maanden na de vaststelling van de aanbeveling zal de Commissie de stand van zaken beoordelen op basis van de jaarlijkse verslagen van de lidstaten en bekijken of er verdere maatregelen moeten worden genomen om de horizontale aanpak van insolventie te versterken.

Achtergrond

Insolventie is een dagelijks gegeven in een dynamische, moderne economie. Ongeveer de helft van de ondernemingen wordt na minder dan vijf jaar opgedoekt en elk jaar worden in de EU ongeveer 200 000 ondernemingen insolvent. Dat wil zeggen dat dagelijks ongeveer 600 ondernemingen in Europa failliet gaan. Een kwart van die insolventies heeft een grensoverschrijdend aspect. En het aantal insolventies stijgt: het is verdubbeld sinds het begin van de crisis en die tendens zal zich in 2014 voortzetten.

Uit de feiten blijkt voorts dat failliete ondernemers uit hun fouten leren en over het algemeen de tweede keer meer succes hebben. Tot 18 % van alle succesvolle ondernemers heeft gefaald bij hun eerste onderneming.

Moderne wetgeving en efficiënte procedures om ondernemingen die economisch levensvatbaar zijn, bij het oplossen van hun financiële moeilijkheden te helpen en ondernemers een “tweede kans” te geven, zijn dan ook heel belangrijk. In de insolventiestelsels in veel EU-landen worden levensvatbare ondernemingen met financiële moeilijkheden in de richting van liquidatie geduwd en niet naar herstructurering. Daarnaast zijn in de insolventiestelsels lange kwijtscheldingstermijnen vastgesteld, wat een belemmering vormt voor een tweede kans voor eerlijke ondernemers na insolventie.

De ervaring leert dat hoe vroeger ondernemingen in moeilijkheden kunnen herstructureren, des te groter hun kans op succes is. Maar vroege herstructurering (voordat een formele insolventieprocedure is gestart) is in verschillende landen niet mogelijk (bijvoorbeeld Bulgarije, Hongarije, Tsjechië, Litouwen, Slowakije, Denemarken) en waar het wel mogelijk is, kunnen de procedures inefficiënt of duur zijn, waardoor ondernemingen minder worden gestimuleerd om hun activiteiten voort te zetten. Ten slotte kan het in sommige landen vele jaren duren voordat eerlijke ondernemers die failliet zijn gegaan, kwijtschelding krijgen van hun oude schulden en een ander zakelijk idee kunnen uitproberen (Oostenrijk, België, Estland, Griekenland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Kroatië, Polen, Portugal, Roemenië). Een kortere termijn voor kwijtschelding van schulden zou ervoor zorgen dat een faillissement geen “veroordeling tot levenslang” wordt.

De verschillen tussen de wetten van de lidstaten hebben ook een weerslag op de uitkeringspercentages van grensoverschrijdende schuldeisers, op grensoverschrijdende investeringsbesluiten en de herstructurering van groepen van ondernemingen. Een meer samenhangende aanpak op EU-niveau zou niet alleen de opbrengst voor de schuldeisers en de stroom van grensoverschrijdende investeringen verbeteren, maar ook een positief effect hebben op ondernemerschap, werkgelegenheid en innovatie.

Het bestaande EU-kader op het gebied van insolventie

De Europese regels inzake grensoverschrijdende insolventie zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1346/2000 inzake insolventieprocedures (de “insolventieverordening”), die sinds 31 mei 2002 van toepassing is. Deze verordening bevat voorschriften inzake rechterlijke bevoegdheid, erkenning en toepasselijk recht en voorziet in de coördinatie van insolventieprocedures die in meerdere lidstaten zijn geopend. De verordening is van toepassing wanneer de schuldenaar een vestiging of schuldeisers heeft in een andere lidstaat dan zijn eigen lidstaat.

In december 2012 heeft de Europese Commissie een pakket maatregelen voorgesteld om deze insolventieregels te moderniseren (IP/12/1354 , MEMO/12/969). Op 5 februari 2014 heeft het Europees Parlement het voorstel van de Commissie goedgekeurd, dat nu het akkoord van de Raad van ministers moet krijgen om wet te worden (MEMO/14/88).

Daarnaast heeft de Commissie in juli 2013 een publieke raadpleging gehouden over een Europese aanpak van faillissement en insolventie (IP/13/655), om inbreng te krijgen over de termijn voor kwijtschelding van schulden, de voorwaarden voor de inleiding van procedures, de regels inzake herstructureringsplannen en de specifieke maatregelen voor kmo’s.

Verschillende EU-lidstaten hebben in het kader van het Europees semester – de cyclus van coördinatie van het economisch beleid – aanbevelingen ontvangen, met het verzoek verschillende aspecten van hun insolventiestelsel te hervormen (dit is het geval voor Spanje, Letland, Malta en Slovenië). Verschillende andere zijn momenteel hun wetten aan het hervormen om de reddingsmogelijkheden voor ondernemingen in financiële moeilijkheden te verbeteren, de kwijtscheldingstermijnen voor ondernemers te verkorten of, meer algemeen, hun insolventiestelsel efficiënter te maken (dit is het geval in Nederland, Luxemburg, Polen, Letland, Cyprus, Estland, Kroatië en het Verenigd Koninkrijk).

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top