vrijdag, januari 18, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Immigratie / Migratiebeleid kennismigranten gaat veranderen
Migratiebeleid kennismigranten gaat veranderen

Migratiebeleid kennismigranten gaat veranderen

 • Nederland
 • Migratiebeleid gaat veranderen Op 1 juni 2013 treedt de Wet modern migratiebeleid in werking. Modern Migratiebeleid betreft vooral de reguliere verblijfsdoelen zoals arbeid, studie en gezinshereniging.
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • http://www.ind.nl
 • info@ind.nl

Referent

Persoon of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling.

Wat gaat er veranderen?

Referenten en vreemdelingen kunnen voortaan gebruikmaken van de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV). Zij hoeven straks niet meer twee aparte aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning in te dienen. Na afgifte van de mvv, verleent de IND de verblijfsvergunning automatisch.

 • Voor vreemdelingen die niet mvv-plichtig zijn komt er de vvr-referentprocedure. De referent kan voor de vreemdeling al een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen terwijl betrokkene nog in het buitenland verblijft.
 • Referenten krijgen een belangrijke rol binnen het migratiebeleid. Voor kennismigranten is de werkgever referent. Referenten mogen zelf verblijfsaanvragen indienen voor de vreemdeling. Ook kunnen zij bezwaar en beroep instellen.
 • Werkgevers van kennismigranten kunnen alleen aanvragen indienen als zij door de IND zijn erkend.
 • Alle referenten hebben wettelijke verplichtingen. De IND krijgt meer mogelijkheden om op te treden tegen referenten en vreemdelingen die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen.
 • Voor erkende referenten gelden bepaalde voordelen.

Wat zijn de rechten en verplichtingen van de referent?

De referent krijgt een zelfstandige positie in de Vreemdelingenwet en mag verblijfsaanvragen indienen voor de vreemdeling die hij wil laten overkomen. Voor erkende referenten hanteert de IND een streeftermijn van 2 weken voor de beoordeling van de aanvraag. De werkgever geeft met een eigen verklaring aan dat de kennismigrant aan de voorwaarden voor verlening van de gevraagde verblijfsvergunning voldoet. De onderliggende documenten die hij van de kennismigrant gekregen heeft, hoeft hij niet naar de IND te sturen. Daarbij moet de werkgever (de referent) voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen:

 • De referent heeft een informatieplicht. Dit betekent onder meer dat de referent verplicht is wijzigingen die relevant zijn voor het verblijfsrecht van de vreemdeling aan de IND te melden (bijvoorbeeld melden als de arbeidsrelatie wijzigt);
 • Daarnaast heeft de referent een administratieplicht. Dit wil zeggen dat de referent bepaalde relevante informatie over de vreemdeling (bijvoorbeeld over het inkomen van de kennismigrant) moet opnemen in zijn administratie. Relevante gegevens en stukken moet hij bewaren tot 5 jaar nadat het referentschap is beëindigd;
 • Ten slotte is er een zorgplicht. Zo hebben referenten van kennismigranten de plicht om voor een zorgvuldige werving en selectie van kennismigranten te zorgen;
 • Als de IND binnen een jaar nadat het referentschap is geëindigd, een vreemdeling illegaal in Nederland aantreft, kan de IND bepaalde uitzettingskosten op de voormalige referent verhalen (vervoerskosten binnen Nederland, kosten reisdocumenten en kosten vliegticket);
 • Erkende referenten moeten aan de IND alle wijzigingen melden die relevant zijn voor de erkenning (bijvoorbeeld verandering van de financiële positie van een bedrijf).

Wat gebeurt er als de referent deze verplichtingen niet nakomt?

Bij erkende referenten is het uitgangspunt dat de IND er vertrouwen in heeft dat de referent de rechten en plichten goed nakomt. In gevallen waarin de referent de wettelijke verplichting en van de wet Modern Migratiebeleid desondanks niet nakomt, kan de IND sancties opleggen. Als regel zal de IND bij een overtreding eerst een waarschuwing geven. Als een erkend referent niet (meer) voldoet aan de voorwaarden voor erkenning, trekt de IND de erkenning in. Als er sprake is van een strafbaar feit, kan de IND aangifte doen. Onder Modern Migratiebeleid worden de werkgevers van kennismigranten juridisch de referent. Het Openbaar Ministerie bepaalt vervolgens of het overgaat tot strafrechtelijke vervolging.

Wat verandert er na inwerkingtreding van de wet voor bedrijven?

 • Onder Modern Migratiebeleid worden de werkgevers van kennismigranten juridisch de referent.
 • Erkenning als referent is verplicht. Een bedrijf zónder erkenning kan dus géén referent zijn voor een vreemdeling die een verblijfsvergunning voor dit verblijfsdoel nodig heeft.
 • Werkgevers die geregistreerd zijn als gebruiker van de kennismigrantenregeling, worden bij de inwerkingtreding van de wet Modern Migratiebeleid automatisch erkend referent als zij in het jaar daarvoor minimaal één verblijfsaanvraag hebben ingediend die is ingewilligd.
 • Bedrijven die niet geregistreerd zijn als gebruiker van de kennismigrantenregeling, maar wel erkend referent willen worden, kunnen hiervoor contact opnemen met de IND.

Wat verandert er na inwerkingtreding van de wet voor de kennismigrant?

Werkzaam bij een erkend referent
Voor een kennismigrant die werkzaam is bij een werkgever die nu geregistreerd is als kennismigrantenwerkgever en die met de inwerkingtreding van de wet erkend referent wordt, gelden alle rechten en verplichtingen van de wet Modern Migratiebeleid.

Werkzaam bij een niet erkend referent
Voor een kennismigrant die werkzaam is bij een bedrijf dat na de inwerkingtreding geen erkend referent wordt, geldt het volgende:

Aanvraag ingediend voor 1 juli 2010
Kennismigranten die voor 1 juli 2010 een aanvraag hebben ingediend mogen blijven tot de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning verloopt. De verplichtingen voor referenten en vreemdelingen van het Modern Migratiebeleid zijn niet van toepassing.

Aanvraag ingediend op of na 1 juli 2010
Kennismigranten die op of na 1 juli een aanvraag indienen mogen blijven tot de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning verloopt. Voor hen gelden de rechten en plichten van de nieuwe wet wel.

Let op! Uitzondering voor Turkse onderdanen
De associatieovereenkomst tussen de EG en Turkije, het aanvullendprotocol en Besluit 1/80 hebben gevolgen voor het referentschapbinnen het Modern Migratiebeleid. Van Turkse onderdanen die in het Moderne Migratiebeleid wordt toegelaten voor arbeid als kennismigrant of als wetenschappelijk onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG, kan de IND niet eisen dat zij een referent hebben. In deze gevallen geldt bij de eerste toelating de eis niet dat de werkgever van de Turkse arbeidsmigrant als referent optreedt. Op grond van het Modern Migratiebeleid heeft de werkgever van deze Turkse arbeidsmigrant dan ook geen extra informatie- en administratieverplichtingen. De bestaande informatieverplichtingen – met name de verplichting om te melden als hij niet meer voldoet aan het verblijfsdoel waarvoor verblijf in Nederland is toegestaan en als hij Nederland verlaat – blijven uiteraard wel op de betrokken Turkse werknemer rusten.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top