zondag, september 20, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Nederland / Verslag van Europese Unie over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen
Verslag van Europese Unie over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen

Verslag van Europese Unie over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen

 • Netherlands
 • Op verzoek van een kwart van zijn leden, die tenminste drie fracties in het Europees Parlement vertegenwoordigen, onderzoekt het Europees Parlement met meerderheid van stemmen van zijn leden of de in artikel 3, lid 2, tweede alinea, neergelegde voorwaarde nog steeds wordt nageleefd door een Europese politieke partij.
 • the European Parliament
 • www.europarl.europa.eu
 • info@europa.eu

Onderzoek

Alvorens het Europees Parlement overgaat tot dit onderzoek, hoort het eerst de vertegenwoordigers van de desbetreffende Europese politieke partij en verzoekt het een comité van onafhankelijke vooraanstaande personen om binnen een redelijke termijn advies over deze kwestie uit te brengen. Indien het Europees Parlement met meerderheid van stemmen van zijn leden vaststelt dat niet langer aan de voorwaarde wordt voldaan, wordt het statuut van de betrokken Europese politieke partij doorgehaald in het register.

Het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen bestaat uit drie leden, waarvan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie elk één lid benoemen. De secretariaatswerkzaamheden en financiering van het comité neemt het Europees Parlement voor zijn rekening.

Een Europese partij die financiering ontvangt:

 • publiceert jaarlijks haar ontvangsten en uitgaven en een staat van haar activa en passiva,
 • geeft een verklaring af van haar financieringsbronnen in de vorm van een lijst van haar donateurs en het door elke donateur geschonken bedrag, met uitzondering van donaties van minder dan 1.000 euro.

Een Europese partij die financiering ontvangt aanvaardt niet:

 • anonieme donaties,
 • donaties uit de begrotingen van fracties in het Europees Parlement,
 • donaties van juridische lichamen waarin de staat meer dan 50% van het kapitaal bezit,
 • donaties ten bedrage van meer dan 15.000 euro per jaar per donateur van iedere andere natuurlijke of rechtspersoon dan de onder genoemde juridische lichamen.

Contributies van leden van de Europese politieke partij zijn toegestaan.

Motivering

Het bedrag van € 25.000 in het ontwerpverslag wordt vervangen door € 15.000, gelet op amendementen ingediend door leden, en het standpunt dat is ingenomen door een aantal delegaties in de werkgroep van de Raad Algemene Zaken.
De formulering van dit amendement is vrijwel identiek aan artikel 5, lid 3 van het voorstel, evenwel met twee uitzonderingen: het bedrag van 100 euro in lid 3, onder b) is verhoogd tot 1.000 euro; en het bedrag van 5.000 euro in lid 3, letter (b), onder (d) is verhoogd tot 15.000 euro.

Financiering

Een Europese politieke partij komt slechts in aanmerking voor financiële middelen ten koste van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, als zij aantoont dat zij in de lidstaat waar zij gevestigd is, rechtspersoonlijkheid bezit en als zij:

 • in het Europees Parlement of de nationale parlementen of regionale parlementen of regionale bestuurslichamen in minstens eenderde van de lidstaten door gekozen leden vertegenwoordigd is, of
 • in minstens eenderde van de lidstaten bij de laatste verkiezingen voor het Europees Parlement minstens 5 % van de stemmen heeft verkregen.

Het verzoek van een Europese politieke partij om toekenning van financiële middelen wordt ingediend bij het Europees Parlement, dat binnen twee maanden een besluit dienaangaande neemt en de desbetreffende kredieten goedkeurt en beheert:

Een Europese partij die financiering ontvangt:

 • publiceert jaarlijks haar ontvangsten en uitgaven en een staat van haar activa en passiva;
 • geeft een verklaring af van haar financieringsbronnen in de vorm van een lijst van haar donoren en het door elke donor geschonken bedrag, met uitzondering van donaties van minder dan 100 euro;

Zij aanvaardt niet:

 1. anonieme donaties,
 2. donaties uit de begrotingen van fracties in het Europees Parlement,
 3. donaties van juridische lichamen, waarin de staat meer dan 50% van het kapitaal bezit,
 4. donaties ten bedrage van meer dan 5 000 euro per jaar en donateur van ieder ander natuurlijk of rechtspersoon dan de in 3) genoemde juridische lichamen en onverminderd alinea 3.

Donaties van een politieke partij, die behoort tot een Europese politieke partij, zijn toegestaan.

Over Head Editor

Head Editor of PressCenter.com

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top