zondag, juli 3, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Immigratie / Nieuwe Wet modern migratiebeleid
Nieuwe Wet modern migratiebeleid

Nieuwe Wet modern migratiebeleid

  • Nederland
  • De Wet modern migratiebeleid wordt 1 juni aanstaande ingevoerd. Dat heeft staatssecretaris Teeven in zijn brief van 5 maart 2013 aan de Tweede Kamer gemeld. De Wet nationale visa (ook wel mvv-wet genoemd) wordt tegelijkertijd ingevoerd.Een onderdeel van de Wet modern migratiebeleid, namelijk de toelating van vermogende vreemdelingen, treedt nog niet in werking.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst
  • http://www.ind.nl
  • info@ind.nl

Uitreiking verblijfsdocument

Met de inwerkingtreding van de Wet modern migratiebeleid streeft de IND ernaar om het verblijfsdocument klaar te hebben zodra de vreemdeling Nederland inreist. De uitreiking van het verblijfsdocument wordt gezien als de bekendmaking van de beschikking waarbij de IND de verblijfsvergunning verleent.Het verblijfsdocument kan onverhoopt ook iets later worden uitgereikt, maar uiterlijk 2 weken nadat de vreemdeling zich bij de IND heeft gemeld. In zo’n situatie, kan de vreemdeling een verblijfssticker in zijn paspoort laten plakken. Met deze sticker kan hij aantonen dat hij rechtmatig in Nederland is en werkzaamheden mag verrichten. Zonder geldig verblijfsdocument of verblijfssticker mag de vreemdeling nog geen werkzaamheden verrichten in Nederland.

Geschikte pasfoto

Het is de bedoeling dat de IND het verblijfsdocument aanmaakt als de vreemdeling nog in het buitenland is. Om het verblijfsdocument op tijd klaar te hebben, is het van groot belang dat de referent of gemachtigde de bijlage ‘Fotokaart’ met een pasfoto van de vreemdeling meestuurt met de aanvraag voor een verblijfsvergunning. De pasfoto moet voldoen aan de eisen die opgenomen zijn in bijlage L van de paspoortuitvoeringsregelingen, de Fotomatrix Model 2007.

Let op! Als de pasfoto niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de IND de pasfoto helaas niet gebruiken. Het verblijfsdocument kan dan niet besteld worden. De IND geeft vervolgens nog de gelegenheid om de fotokaart met de juiste pasfoto aan te leveren.

Omklap naar erkende referent

Onder het nieuwe migratiebeleid worden convenanten en verklaringen op grond van artikel XI van de Wet modern migratiebeleid van rechtswege omgezet in een erkenning als referent als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. Met de IND is in het verleden een convenant gesloten of een verklaring ingevuld voor de kennismigrantenregeling en deze is nog steeds geldig.
  2. In het jaar voorafgaand aan de invoering van het Modern Migratiebeleid is op basis van dit convenant of deze verklaring een machtiging tot voorlopig verblijf of een verblijfsvergunning verleend.

Kennisgevingen

Op 18 april 2013 heeft de IND aan alle bedrijven en instellingen een brief gestuurd met een voornemen. Dit voornemen geeft aan of het bedrijf/de instelling ervoor in aanmerking komt om van rechtswege erkende referent te worden. De brieven die onbestelbaar retour zijn gekomen, worden op dit moment verwerkt en nog één keer aangeboden op het adres van het bedrijf uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Besluiten

De IND stuurt na 1 juni alle bedrijven en instellingen een definitieve beschikking.Daarin staat of de IND het bedrijf aanmerkt als erkende referent per 1 juni 2013.Tegen dit besluit kan de ontvanger in bezwaar gaan.

Na 1 juni aanstaande
In de eerste weken van juni bekijkt de IND of de bedrijven/instellingen, die van april 2013 tot juni 2013 een aanvraag hebben ingediend, alsnog in aanmerking komen voor het van rechtswege erkende referentschap. Hierover worden de betreffende bedrijven en instellingen ook schriftelijk geïnformeerd.

Modern Migratiebeleid: nieuwe aanvraagprocedure
Wat betekent het voor u als werkgever als uw werknemer zijn gezin meeneemt onder Modern Migratiebeleid?

Onder het huidige beleid dient u voor uw werknemer (en zijn eventuele meereizende of nareizende gezinsleden) zowel de aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) als de aanvraag voor een verblijfsvergunning (vvr) in. Bij deze aanvragen overlegt u de benodigde en op de juiste wijze gelegaliseerde bewijsstukken.
Na ontvangst van uw aanvraag en bewijsstukken beslist de IND op uw aanvraag.

Nieuwe aanvraagprocedure

Vanaf 1 juni 2013 wijzigt de aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning.Als erkende referent kunt u een aanvraag voor Toegang en Verblijf (de TEV) indienen voor de vreemdeling en zijn gezinsleden. Door uw eigen verklaring (onderdeel van het aanvraagformulier) te ondertekenen, verklaart u dat u voor de verblijfsvergunning van uw werknemer over alle benodigde bewijsstukken beschikt en dat deze in orde zijn.Ook verklaart u dat uw werknemer over de bewijsstukken beschikt die nodig zijn voor de aanvraag voor de verblijfsvergunning van zijn gezinsleden.

Als u een verblijfsvergunning voor uw werknemer wilt aanvragen, voegt u aan het aanvraagformulier alleen een kopie van het paspoort van de werknemer en een antecedentenverklaring toe. Gaat het ook om een verblijfsaanvraag van één of meer gezinsleden, dan voegt u bij het aanvraagformulier ook een kopie van aktes die de gezinsband aantonen (bijvoorbeeld een huwelijksakte en/of een geboorteakte). Daarnaast voegt u een verklaring van referentstelling bij die uw werknemer heeft ondertekend. Uw werknemer neemt daarmee de (vreemdelingrechtelijke) verantwoordelijkheid op zich voor zijn gezinsleden.

Onder het Modern Migratiebeleid hebt u wettelijke verplichtingen ten aanzien van uw werknemer. Zo bent u verplicht om vreemdelingrechtelijk relevante wijzigingen aan de IND door te geven. Uw werknemer heeft, als referent van de gezinsleden, deze verplichtingen ten aanzien van zijn gezinsleden. Hij moet vreemdelingrechtelijk relevante wijzigingen van zijn gezinsleden aan de IND doorgeven.

Nieuwe leges

Per 1 juni aanstaande gelden andere legesbedragen voor aanvragen van erkende referenten.
Voor de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV) en verblijfsvergunning referent procedure:

  • Kennismigrant € 850
  • WO Richtlijn 2005/71/EG € 300

Voor de aanvraag om erkenning voor de categorie arbeid geldt een eenmalig legesbedrag van € 5.000. De erkenning geldt voor onbepaalde tijd.

Verzoeken voor 1 juni 2013
Het heeft geen nut meer om een verzoek in te dienen voor toelating tot de kennismigrantenregeling of voor erkenning als onderzoeksinstelling in het kader van Richtlijn 2005/71/EG voor wetenschappelijk onderzoekers. Door de inwerkingtreding van de Wet modern migratiebeleid worden op 1 juni aanstaande alle convenanten van rechtswege beëindigd. Zonder een inwilliging op een verblijfsaanvraag van vóór 1 juni 2013 voor een kennismigrant of wetenschappelijk onderzoeker (Richtlijn 2005/71/EG),komt u niet in aanmerking voor het van rechtswege erkende referentschap per 1 juni zoals dat onder Modern Migratiebeleid geldt. U moet vanaf 1 juni 2013 het erkende referentschap aanvragen om op te kunnen treden als referent.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Het Loket Kennis- en Arbeidsmigratie heeft in april en mei voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in Utrecht en Rijswijk.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top