zondag, juli 12, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Business & Ondernemerschap / PostNL wijst aangepast finaal voorstel bpost af
PostNL wijst aangepast finaal voorstel bpost af

PostNL wijst aangepast finaal voorstel bpost af

  • Nederland
  • Zoals aangegeven in ons persbericht van 30 november 2016, hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van PostNL (de Raden), met de steun van hun financiële en juridische adviseurs, zorgvuldig het gewijzigde en finale voorstel van bpost overwogen in overeenstemming met hun fiduciaire verplichtingen. Hierbij hebben zij de belangen van alle stakeholders in aanmerking genomen.
  • Post NL
  • info@postnl.nl

De Raden hebben unnaniem besloten bpost’s gewijzigde en finale voorstel af te wijzen.

PostNL heeft de voorstellen van bpost telkens vergeleken met het standalone scenario, gemeten langs een aantal zwaarwegende elementen zoals prijs, financiële weerbaarheid, governance (inclusief de invloed van de Belgische overheid), werknemers en pensioenen, implicaties voor de UPD, de steun van stakeholders, zekerheid van de transactie en onze verwachting of de combinatie uiteindelijk succesvol zal zijn. De Raden zijn er niet van overtuigd dat een combinatie van bpost en PostNL succesvol zal zijn, noch zijn zij ervan overtuigd dat een transactie uiteindelijk gerealiseerd kan worden.

De Raden zijn van mening dat de invloed van de Belgische overheid in samenhang met een gecompliceerd governance model op verschillende bestuursniveaus de combinatie inefficiënt maakt en dus slecht in staat om effectief te reageren op uitdagingen. De Raden hebben er verder geen vertrouwen in dat de noodzakelijke transformatie, inclusief de noodzakelijke innovatie, snel genoeg bereikt kan worden. Ten slotte mist een transactie met bpost brede steun van stakeholders, met name in de politiek, terwijl deze steun cruciaal is voor het welslagen van de combinatie.

Onze stakeholders hebben belangrijke bijdragen geleverd aan het succes van PostNL in de afgelopen jaren. Onze werknemers, onze ondernemingsraad en de vakbonden hebben meegewerkt aan de succesvolle implementatie van onze reorganisaties. Ons pensioenfonds en onze werknemers zijn akkoord gegaan met het significant reduceren van het risico met betrekking tot onze pensioenverplichtingen. Politieke steun, zowel van de Minister van Economische Zaken als van de Tweede Kamer, hebben geresulteerd in tariefsverhogingen die de UPD weer winstgevend en duurzaam hebben gemaakt. Niet in de laatste plaats hebben onze langetermijnaandeelhouders vertrouwd op ons vermogen om de transformatie te verwezenlijken en hebben zij in de laatste jaren geduld getoond terwijl wij niet in staat zijn geweest dividend uit te keren.

In de komende periode moet met betrekking tot de postmarkt door de overheid een aantal belangrijke besluiten worden genomen, die cruciaal zijn voor onze winstgevendheid in de toekomst. Dit zorgt er voor dat de houding van de politiek jegens PostNL een kritische factor is voor de Raden om bij de besluitvorming rekening mee te houden.

Gedurende de mislukte verkenning van een mogelijke combinatie eerder dit jaar hebben wij meerdere malen het belang van brede steun van stakeholders benadrukt. Ook in reactie op bpost’s recente toenadering hebben wij deze zorgen richting bpost herhaald in onze recente brieven en wij hebben deze ook geadresseerd in onze persberichten van 11 en 18 november 2016.

In reactie op de toenadering door bpost hebben verschillende van onze stakeholders hun zorgen duidelijk gemaakt, onder andere met betrekking tot de openbare uitlatingen van vertegenwoordigers van bpost en de Belgische overheid. Deze stakeholders zijn onder andere leden van de Tweede Kamer, leden van de Nederlandse regering, waaronder de Minister President en de Minister van Economische Zaken, en ook onze grote klanten en vertegenwoordigers van onze werknemers. Eén van de voornaamste zorgen die verschillende Nederlandse politici hebben geuit heeft betrekking op het 40% aandeel en de daaraan verbonden invloed die de Belgische overheid zou behouden in de combinatie, waarmee de Nederlandse postmarkt in feite terugkeert naar de situatie in de periode vóór de liberalisering.

De Raden hebben zorgvuldig de uitkomst van de Tweede Kamer debatten van 15 en 17 november en 5 december 2016 beoordeeld. In reactie op de gestelde vragen en aangenomen moties van de Tweede Kamer, heeft de Minister van Economische Zaken duidelijk gemaakt dat er bij de Nederlandse overheid serieuze zorgen bestaan over de Nederlandse geliberaliseerde postmarkt, indien PostNL zou worden overgenomen door een bedrijf waarin een buitenlandse overheid een groot aandelenbelang en directe invloed heeft. Deze zorgen worden ondersteund door een grote meerderheid van de Tweede Kamer. Gezien het verloop van de debatten, achten de Raden het aannemelijk dat indien PostNL zou worden overgenomen door bpost, de Minister van Economische Zaken wijzigingen in het Nederlandse regelgevend kader zal doorvoeren om de geliberaliseerde postmarkt veilig te stellen. De Raden achten het aannemelijk dat de Minister in dat geval de UPD zal aanbesteden of het maximum rendement op de UPD zal aanpassen. Deze maatregelen vallen binnen de regelgevende bevoegdheden van de Minister.

Als deze maatregelen zouden worden uitgevoerd, zal de winstgevendheid van PostNL significant verslechteren, zal zijn status als UPD-verlener in gevaar komen, zal een groot aantal banen verloren gaan, zal de concurrentiepositie van PostNL verzwakken, zal in het verlies van belangrijke grote klanten resulteren, zal de huidige transitie van PostNL en de groei in e-commerce en pakketten in gevaar brengen, en zal weinig tot geen ruimte voor PostNL overlaten om te investeren in groei.

Vanwege de redenen die hiervoor zijn genoemd, zijn de Raden van mening dat een combinatie niet succesvol zal zijn. Bovendien zou een overname door bpost de bovengenoemde wijzigingen in het regelgevend kader teweeg kunnen brengen, die vervolgens een significante nadelige invloed zouden kunnen hebben op PostNL’s financiëleweerbaarheid, zijn werknemers, zijn positie als verlener van de UPD, de steun van zijn stakeholders en de continuïteit van de onderneming. Alleen al het starten van gesprekken met bpost zal leiden tot significante negatieve gevolgen voor PostNL en zijn stakeholders, waaronder zijn aandeelhouders, die niet meer gemitigeerd kunnen worden en onomkeerbaar zijn. Dit zou PostNL en al zijn stakeholders in een positie brengen die de Raden niet kunnen accepteren. De Raden hebben op grond hiervan bpost’s finale voorstel unaniem afgewezen.

PostNL standalone
Wij hebben vertrouwen in onze standalone strategie die het bedrijf succesvol aan het implementeren en uitvoeren is. De Raden beschouwen waardecreatie voor onze aandeelhouders als onze belangrijkste prioriteit en herhalen onze verwachting en ons commitment om in 2017 uitkering van dividend te hervatten. Bovendien zijn wij voornemens op een capital markets day – die gepland zal worden rondom de presentatie van onze Q4’16 resultaten – maatregelen aan te kondigen die de waarde-propositie voor onze aandeelhouders verbeteren.

De Raden hebben vandaag een brief gestuurd aan de aandeelhouders van PostNL waarin zij de redenen voor hun besluit nader toelichten. Deze brief kan worden gevonden op onze website.

Dit is een aankondiging van PostNL N.V. op grond van artikel 17 lid 1 van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Deze aankondiging vormt geen aanbod, noch uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten van PostNL N.V. te kopen of daarop in te schrijven.

Over Content Editor N

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top