maandag, oktober 22, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Solide herfinanciering ondersteunt strategische ambities Ballast Nedam
Solide herfinanciering ondersteunt strategische ambities Ballast Nedam

Solide herfinanciering ondersteunt strategische ambities Ballast Nedam

 • Nederland
 • Ballast Nedam gaat zijn vermogenspositie voor de lange termijn versterken met steun van alle 5%-plus aandeelhouders en banken. De herfinanciering betreft een claimemissie van € 30 miljoen en nieuwe leningen van € 80 miljoen met een looptijd tot 2017.
 • Ballast Nedam N.V.
 • http://www.ballast-nedam.nl
 • pr@ballast-nedam.nl
 • http://www.ballast-nedam.nl/

De claimemissie versterkt de balans van Ballast Nedam en biedt het bedrijf, in combinatie met de nieuwe leningen, voldoende financiële ruimte om zich volledig te kunnen richten op de versnelde uitvoering van zijn strategie, die gericht is op grote integrale complexe projecten.

De aandeelhouders en de banken hebben zich gecommitteerd op basis van de reeds genomen maatregelen en een duidelijke richting voor de toekomstige ontwikkeling van de onderneming. De strategie van Ballast Nedam richt zich op grote integrale complexe projecten, waarvan de resultaten door de cyclus heen goed zijn.

Met de financiële maatregelen kondigt Ballast Nedam ook een aantal operationele maatregelen aan. Deze behelzen de herstructurering van regionale bouwbedrijven naar een geïntegreerd opererend bouwbedrijf, desinvesteringen van een aantal toeleverende en specialistische bedrijven die niet langer bijdragen aan de strategische propositie van Ballast Nedam en versterking van de governance structuur. Na de reeds gerealiseerde transitie naar een landelijk opererend infra bedrijf en het daarbij verlaten van de verliesgevende traditionele markten, richt Ballast Nedam hiermee zijn organisatie verder in op de ingezette strategische route. Het bedrijf is daarmee beter gepositioneerd voor de toekomst.

De aanhoudend slechte marktomstandigheden, de tegenvallende resultaten in 2013 en later dan verwachtte opbrengsten van desinvesteringen maken verder versneld ingrijpen noodzakelijk. Over het jaar 2013 wordt een operationeel verlies verwacht van ongeveer € 25 miljoen tot € 30 miljoen, waarvan ongeveer € 15 miljoen tot € 20 miljoen reorganisatiekosten en bijzondere afwaarderingen betreffen.

Financiële en operationele maatregelen:

 • Een claimemissie van € 30 miljoen ter versterking van de balans, gegarandeerd door een combinatie van alle 5%-plus aandeelhouders (ongeveer 69%) en coördinerende banken (ongeveer 31%)
 • Overeenstemming met banken op hoofdlijnen over gecommitteerde leningen van in totaal € 80 miljoen tot 2017, alsmede een overbruggingslening van € 30 miljoen af te lossen uit de opbrengsten van de claimemissie
 • Verdergaande herstructurering van het segment Bouw & Ontwikkeling; capaciteitsaanpassing van 150 arbeidsplaatsen
 • Gecontroleerde desinvesteringen van een aantal toeleverende en specialistische bedrijven op de middellange termijn
 • Versterking governance structuur; uitbreiding Raad van Bestuur met een Chief Operating Officer (COO)
 • Versterkte solvabiliteit past bij de strategische focus van Ballast Nedam op grote integrale complexe projecten

Verwachte resultaten over 2013

Ballast Nedam verwacht een operationeel verlies van ongeveer € 25 miljoen tot € 30 miljoen, waarvan ongeveer € 15 miljoen tot € 20 miljoen wordt verklaard door reorganisatiekosten en bijzondere afwaarderingen. Hierbij bestaat nog onzekerheid over de IFRS-waardering van een contractwijziging voor het grote project A15 Maasvlakte-Vaanplein waarover met de opdrachtgever wordt gesproken.

De operationele verliezen werden veroorzaakt door het project A15 Maasvlakte-Vaanplein, een aantal oude regionale infraprojecten, onderdekking bij Bouw & Ontwikkeling en twee specialistische bedrijven. De twee specialistische bedrijven zijn grondig in capaciteit teruggebracht en zijn in 2013 met een aantal verliesgevende producten gestopt. De oude regionale infraprojecten dateren van voor de herstructurering van 2012. Nieuwe projecten worden al sinds begin 2013 volgens de strengere acceptatieprocedures aangenomen.

De kernactiviteiten gericht op de grote, integrale projecten zijn door de cyclus heen winstgevend gebleven. De resultaten van de betreffende businessunits in zowel Infrastructuur als Bouw & Ontwikkeling zijn goed en bevestigen de gekozen strategische route. De orderportefeuille bedroeg eind 2013 € 1,5 miljard.

Versterking van de solvabiliteit in 2014 door een claimemissie van € 30 miljoen en verkoop van Feniks Recycling

Ballast Nedam versterkt zijn balans door middel van de claimemissie van € 30 miljoen aan certificaten van aandelen met verhandelbare rechten. Op basis van de voorlopige balans en resultaten over het gehele jaar 2013 bedraagt de solvabiliteit volgens de equitymethode per eind 2013 ongeveer 11%. Na de claimemissie van € 30 miljoen stijgt de solvabiliteit naar verwachting naar 15%. De solvabiliteit zal in 2014 met een paar procent verder stijgen als de verkoop van Feniks Recycling wordt gerealiseerd. Ballast Nedam streeft naar een solvabiliteit van meer dan 20% en een leverage ratio van minder dan 2.0x op de middellange termijn.

De 5%-plus aandeelhouders, Hurks Groep B.V., Navitas B.V., Delta Lloyd Levensverzekering N.V., Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V., Bibiana Beheer B.V., Via Finis Invest B.V. en Menor Investments B.V., hebben zich onherroepelijk verbonden aan hun deelname aan de claimemissie voor ongeveer 69%. Het resterende bedrag van de claimemissie wordt door middel van een ‘volume underwriting commitment’ onder de gebruikelijke voorwaarden gegarandeerd door ING en Rabobank, die als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners fungeren.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2014 zal de claimemissie worden voorgelegd aan de aandeelhouders. De netto opbrengst van de claimemissie zal worden gebruikt om de schuldenlast van de vennootschap te reduceren, de vermogenspositie te versterken en de financiële flexibiliteit van de onderneming te vergroten. De claimemissie moet zijn voorzien van een door de AFM goedgekeurde prospectus. Ballast Nedam streeft ernaar de emissie voor het eind van het tweede kwartaal af te ronden.

Overeenstemming over gecommitteerde leningen

Ballast Nedam en het bankensyndicaat, bestaande uit ING Bank, Rabobank en Royal Bank of Scotland, hebben overeenstemming bereikt over de belangrijkste voorwaarden voor de gecommitteerde leningen die aan Ballast Nedam worden verstrekt.

De gecommitteerde financiering van € 110 miljoen bestaat uit een lening van € 80 miljoen, met een looptijd tot 2017, en uit een overbruggingslening van € 30 miljoen die in 2014 wordt terugbetaald uit de opbrengst van de voorgenomen claimemissie. De leningen onder de huidige niet gecommitteerde faciliteit van € 60 miljoen worden met deze financiering afgelost. De financieringsdocumentatie inclusief de gebruikelijke bankconvenanten, wordt in de komende weken afgerond. Het rentepercentage voor de lening van € 80 miljoen is afhankelijk van een combinatie van het uitstaande bedrag onder de leningen en de leverage ratio en bedraagt bij de start EURIBOR +4%. In het kader van de gecommitteerde financiering worden de gebruikelijke zekerheden verstrekt. Onderdeel van de overeenkomst met de banken is dat alleen dividend op aandelen zal worden betaald indien de leverage ratio kleiner is dan 2.0x. Ballast Nedam verwacht in 2014 geen dividend te zullen uitkeren.

De gecommitteerde financiering voorziet in de korte termijn liquiditeitsbehoefte en biedt voldoende financiële ruimte voor Ballast Nedam om zich te richten op de uitvoering van zijn strategie.

Verdergaande herstructurering van het segment Bouw & Ontwikkeling; capaciteitsaanpassing van 150 arbeidsplaatsen

Het resultaat in de regionale bouwbedrijven stond onder druk door te lage omzetten, onderdekking en te hoge kosten. In de eerste helft van 2014 worden de regionale bouwbedrijven daarom verder ingrijpend geherstructureerd naar een geïntegreerd opererend bedrijf, ingericht op grotere, integrale complexe projecten en een landelijk opererend renovatiebedrijf Bouwborg. De vastgoed- en gebiedsontwikkelingsactiviteiten worden geïntegreerd in de businessunit Concessies, die ook de portefeuille aan pps- en concessieprojecten beheert. Laudy Bouw & Ontwikkeling blijft als regionaal bedrijf opereren in het Zuiden van Nederland. Daarmee wordt ook de kostenstructuur verbeterd. Met deze capaciteitsaanpassing komen naar schatting 150 arbeidsplaatsen te vervallen.

Met de herstructureringen zal het aantal medewerkers van Ballast Nedam met meer dan 25% zijn verminderd van ongeveer 4.000 medewerkers eind 2011 tot minder dan 3.000 in 2014.

Gecontroleerde desinvesteringen toeleverende en specialistische bedrijven op de middellange termijn

Op de middellange termijn wordt de portefeuille met toeleverende en specialistische bedrijven verder in lijn gebracht met de strategische focus door gecontroleerde desinvestering van bedrijven die niet bijdragen aan grote integrale complexe projecten. Daarmee wordt ook de financiële positie van Ballast Nedam verder versterkt. In 2013 zijn de verkopen van grondstoffenbedrijf Yvoir en Gebr. Van Leeuwen Boringen afgerond. De verkoopprocessen van de deelneming in het grondstoffenbedrijf Beheermaatschappij Bontrup en Feniks Recycling zijn gaande.

Versterking Corporate Governance

In 2014 wordt de Raad van Bestuur versterkt met een Chief Operating Officer (COO), waarvoor de selectieprocedure inmiddels loopt. Met de strategische focus wordt de operationele aansturing vanuit zes clusters vanaf 2014 verder geïntegreerd naar drie clusters Infra, Bouw & Ontwikkeling en Specialismen & Toelevering. In 2013 is het aantal clusterdirecteuren al teruggebracht naar drie. De Raad van Bestuur en de drie clusterdirecteuren vormen samen de Concernraad van Ballast Nedam.

Versterkte solvabiliteit past bij strategische ambities Ballast Nedam

Ballast Nedam verwacht dat de vraag naar grote integrale complexe projecten verder zal toenemen, zowel in Nederland als in het buitenland en heeft de strategische ambitie om zijn marktaandeel in Nederland op deze markt verder te vergroten en de export van deze kennis op specifieke expertisegebieden uit te breiden. In 2013 heeft Ballast Nedam op de groeimarkt van integrale projecten wederom een aantal projecten toegevoegd aan zijn trackrecord, waaronder:

 • het gevangenisproject (PPS) in Zaanstad, dat bestond uit het ontwerp, de nieuwbouw, financiering, het onderhoud en het beheer van de technische faciliteiten gedurende een periode van 25 jaar;
 • het ontwerp, de levering en plaatsing van de 80 funderingen van het grote Duitse offshorewindmolenpark Butendiek;
 • het ontwerp en de bouw van Hospital Nobo Otrabanda (HNO) in Curaçao.

De verwachting is dat dit soort projecten kapitaalintensiever worden. Opdrachtgevers zullen in toenemende mate de voorkeur geven aan financieel sterke partners.

Het Infra-segment is gedurende de cyclus winstgevend geweest en zal naar verwachting ook in 2014 goed blijven presteren. Het orderboek voor 2014 is goed gevuld en de winstgevendheid bij de regionale projecten zal naar verwachting aanzienlijk verbeteren, dankzij de in 2012 en 2013 getroffen maatregelen waardoor het bedrijf niet langer bij kleinere infraprojecten betrokken is en de afronding van de oude verliesgevende projecten. Ballast Nedam verwacht dat de omzet licht zal dalen in het Infra-segment door het niet meer aannemen van kleinere, doorgaans minder rendabele projecten.

In het segment Bouw & Ontwikkeling verwacht het bedrijf geen significante verbetering van de marktsituatie. Het orderboek voor 2014 is echter al voor een groot deel gevuld. Het segment Bouw & Ontwikkeling blijft zich richten op grote integrale complexe projecten. Bouw & Ontwikkeling presteert goed bij grotere projecten, maar voor de regionale onderdelen zal 2014 een overgangsjaar zijn als gevolg van de aangekondigde herstructurering. Net als in het Infra-segment, verwacht Ballast Nedam dat de omzet licht zal dalen in het Bouw & Ontwikkeling segment, doordat gestopt wordt met kleinere, verlieslatende projecten in de regio’s. Vanaf 2014 zullen deze regionale onderdelen naar verwachting weer positief bijdragen aan het resultaat.

Het segment Specialismen blijft zich richten op ondersteuning van de grotere projecten in andere segmenten en zal in 2014 naar verwachting weer positief bijdragen door de in 2013 genomen maatregelen bij de twee verlieslatende bedrijven. De omzet zal naar verwachting wel 25% lager zijn.

Het segment Toelevering zal naar verwachting een bescheiden omzetgroei laten zien. De omzet zal de komende jaren groeien door het in bedrijf nemen van een aantal grondstofwinningslocaties en de groei van iQwoning®. De autonome groei van Feniks Recycling en de in 2013 uitgevoerde rationalisaties bij de prefabbedrijven beïnvloeden het resultaat positief.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top