maandag, oktober 18, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / België / Staatssteun: Commissie begint diepgaand onderzoek naar Belgische rulingregeling voor overwinst
Staatssteun: Commissie begint diepgaand onderzoek naar Belgische rulingregeling voor overwinst

Staatssteun: Commissie begint diepgaand onderzoek naar Belgische rulingregeling voor overwinst

  • Belgie
  • De Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar een Belgische belastingregeling, waarmee bepaalde concerns hun in België verschuldigde vennootschapsbelasting fors kunnen verminderen op basis van zogeheten fiscale rulings voor overwinst. Kort gezegd, bieden deze rulings Belgische multinationale entiteiten de mogelijkheid om de door hen verschuldigde vennootschapsbelasting te verminderen met "overwinst" die zou zijn toe te schrijven aan het voordeel dat het behoren tot een multinationale groep oplevert. In dit stadium heeft de Commissie twijfels of deze fiscale bepaling voldoet aan de EU-regels voor staatssteun. Deze regels verbieden om bepaalde ondernemingen selectieve voordelen toe te kennen die de mededinging op de interne markt verstoren. Nu er een diepgaand onderzoek komt, krijgen belanghebbenden de gelegenheid opmerkingen te maken. Dat een onderzoek wordt ingeleid, zegt evenwel niets over de uitkomst van het onderzoek.
  • Parlementair Documentatie Centrum
  • http://ec.europa.eu
  • jaume.duch@europarl.europa.eu
  • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_nl.htm

Commissaris Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid liet weten:”De Belgische belastingregeling voor overwinst lijkt alleen aan bepaalde multinationals substantiële belastingverminderingen toe te kennen die op zichzelf staande ondernemingen niet zouden kunnen krijgen. Indien onze zorg wordt bevestigd, zou deze veralgemeende regeling een ernstige verstoring van de mededinging zijn, die een beperkt aantal multinationals onterecht bevoordeelt. In het kader van onze inspanningen om alle bedrijven hun billijk aandeel aan belastingen te laten betalen, zijn we verplicht om dit verder te onderzoeken.”

Volgens de nu onderzochte Belgische fiscale bepaling (artikel 185§2, b), Wetboek Inkomstenbelastingen) kan de belasting van een onderneming worden verlaagd met zogenaamde overwinst (excess profit). Dit is winst die in de boekhouding van de Belgische entiteit wordt geboekt en die zou voortvloeien uit het voordeel te behoren tot een multinationale groep. Om deze aftrekken te kunnen toepassen, moet een onderneming eerst een bevestiging krijgen van de Belgische belastingdienst in de vorm van een fiscale ruling. Deze regeling lijkt alleen ten goede te komen aan multinationale groepen, terwijl Belgische ondernemingen die alleen in België actief zijn, dit soort voordelen niet kunnen krijgen.

Volgens de Belgische overheid wordt met deze fiscale bepaling enkel het algemene arm’s length-beginsel (of zakelijkheidsbeginsel) van de OESO toegepast. In dit stadium heeft de Commissie echter twijfels of dit wel een juiste interpretatie van het OESO-beginsel is.

De Commissie maakt zich zorgen dat de “overwinst” die bij de fiscale rulings wordt opgevoerd – de aftrek waarop een onderneming recht heeft wegens bijvoorbeeld intragroepssynergie-effecten of schaalvoordelen – een sterke overschatting is van de reële voordelen die het behoren tot een multinationale groep oplevert. De aftrek die via deze rulingregeling voor overwinst wordt toegekend, bedraagt doorgaans meer dan 50% van de winst die onder de fiscale ruling valt, en kan in sommige gevallen oplopen tot 90%.

Voorts is de conclusie van het onderzoek van de Commissie tot dusver dat de Belgische regeling voor overwinstbelasting niet valt te verantwoorden met het argument dat dit dient om dubbele belasting te voorkomen. Tegenover de aftrek in België staat namelijk geen claim van een ander land om diezelfde winst te belasten.

Na onderzoek van de administratieve praktijk uit het verleden, constateert de Commissie dat deze fiscale rulings vaak worden toegekend aan ondernemingen die een substantieel deel van hun activiteiten naar België hebben verplaatst of die in België fors hebben geïnvesteerd.
De Commissie zal nu haar onderzoek voortzetten om na te gaan of haar twijfels gegrond zijn.

Achtergrond

De Commissie doet momenteel onderzoek naar bepaalde fiscale praktijken in de lidstaten in het kader van agressieve taxplanning van multinationals, om na te gaan of zij voldoen aan de EU-staatssteunregels. Daarmee wil zij een gelijk speelveld garanderen. Een aantal lidstaten lijkt multinationals te hebben toegestaan om nationale belastingstelsels naar hun hand te zetten en zo hun belastingdruk te verlagen.

Sinds juni 2013 toetst de Commissie de fiscale rulingpraktijk van lidstaten aan de staatssteunregels. In december 2014 heeft de Commissie dit informatieonderzoek uitgebreid naar alle lidstaten.

Op 11 juni 2014 begon de Commissie een formeel staatssteunonderzoek in drie zaken: Apple in Ierland, Starbucks in Nederland en Fiat Finance&Trade in Luxemburg. Op 7 oktober 2014 opende de Commissie een onderzoek naar Amazon in Luxemburg. Bij deze onderzoeken gaat de Commissie na of lidstaten aan bepaalde ondernemingen een selectief voordeel toekennen bij het afgeven van een fiscale ruling.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer SA.37667. Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top