vrijdag, maart 22, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: energieakkoord

Tag: energieakkoord

Hoe moet Nederland volgens het energieakkoord besparen?

nl (1)

In 2013 is het Energieakkoord voor Duurzame Groei gesloten met werkgevers, werknemers en tal van andere belangengroepen. In dit energieakkoord is te lezen welke doelen we als Nederland in 2020 willen halen. De eerste van de tien pijlers in het akkoord is energiebesparing. Dat besparing bovenaan staat, geeft wel aan dat het een belangrijk aspect is van het akkoord. Om in 2020 minder fossiele energie te verbruiken moet dus vooral veel energie bespaard worden. Het akkoord Het Energieakkoord heeft dus veel aandacht voor energiebesparing. De red... Lees Meer »

Qurrent ondersteunt energie-coöperaties bij verkrijgen van SDE+ subsidie

solar

De Belastingdienst wil geen btw-voordeel toekennen aan energie-coöperaties en hun leden die een zonnepark willen realiseren op een beschikbaar groot dak binnen hun postcoderoos. Qurrent, leverancier van 100% duurzame energie, adviseert coöperaties en hun leden nu over een alternatief om hun project toch commercieel te laten slagen: de aanvraag van SDE‑subsidie. Daar is haast bij. De aanvraag van ´SDE+ 2014 fase 6´, de laatste tranche van de laatste door de Tweede en Eerste Kamer vastgestelde subsidie á €3,5 miljard, opent al op 3 november aa... Lees Meer »

VNG: Gemeenten zoekend naar rol in uitvoering Energieakkoord

directors

‘Het is vooral een kwestie van gemeenten’, zei Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie van het SER-Energieakkoord, onlangs over de uitvoering van dat akkoord, ‘gemeenten zelf zien de uitvoering van hun taken uit het Energieakkoord nog als een flinke klus. In het akkoord wordt gemeenten gevraagd een actieve rol te nemen bij de vormgeving van de 'energieke samenleving.' Bijvoorbeeld door het faciliteren van initiatieven voor decentrale energieopwekking en het besparen van energie in bestaande gebouwen, zowel privaat als publiek. Volgen... Lees Meer »

Kabinet volgt provincies in aanwijzing 11 gebieden voor windenergie op land

windy

Het is de eerste keer dat het Rijk en provincies gezamenlijk uitvoering geven aan bestuurlijke afspraken op het gebied van duurzame energie. Met het oog op het klimaat en de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen is een overgang naar een duurzamere energiehuishouding nodig. Windenergie op land vormt een belangrijke bron om te komen tot een aandeel duurzame energie in 2020 van 14%, zoals is afgesproken in het Energieakkoord. In de Structuurvisie gaat het om windparken van meer dan 100 megawatt. De provinciale structuurvisies wijz... Lees Meer »

Nijmegen, Breda en Leeuwarden hebben meeste aandacht voor duurzaamheid

giraf

Staatssecretaris Mansveld: 'In steden, dorpen, wijken. Daar gebeurt het. Een gezonde leefomgeving komt alleen tot stand als je bij je ambities vanaf het begin rekening houdt met duurzaamheid: bij (her)inrichting van wijken, gebiedsontwikkeling en betere afvalscheiding bijvoorbeeld. Ik hoop dat deze groene toppers andere gemeenten inspireren om ook duurzaam te doen en te denken.' People, planet, profit De Lokale Duurzaamheidsmeter bestaat uit 145 vragen over ‘people, planet en profit’, die zijn afgeleid van internationale afspraken die Ned... Lees Meer »

Koninklijke BAM Groep nv: Nederland energieneutraal een stap dichterbij; koplopers in de markt rollen nieuwe aanpak uit

investments2

De tien grote GEN-bedrijven uit de bouw-, energie-, financiële diensten-, en kennissector hebben drie jaar samengewerkt om hun ambities voor een aanpak op gebiedsniveau waar te maken. Daarbij leggen ze de focus op voordelen voor gebruikers, marktpartijen en overheden. Met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is nieuwe kennis en ervaring opgedaan in verschillende concrete gebieden. Voor nieuwbouw in projectlocatie Valkenburg en voor bestaande bouw in de wijken Kerschoten in Apeldoorn en Rubroek in Rotter... Lees Meer »

Jan van Rutte zet investeringsinstelling op

donation

Meer vermogen investeren in Nederlandse economie Het idee van het opzetten van de NII komt voort uit het overleg dat kabinet en institutionele beleggers het afgelopen jaar hebben gevoerd. Uit dat overleg is gebleken dat pensioenfondsen en verzekeraars kansen zien om meer van hun vermogen te investeren in de Nederlandse economie. De NII moet er voor zorgen dat de vormgeving en bundeling van investeringsprojecten zodanig is dat zij aantrekkelijk zijn voor pensioenfondsen en verzekeraars. Daarbij is te denken aan investeringsprojecten in de won... Lees Meer »

Nederlandse banken investeren in duurzame energieprojecten

businessman

Ondernemers hebben vaak problemen om hun kleinschalige en complexe projecten voor duurzame energieopwekking te financieren. Ook is het verkrijgen van vergunningen soms lastig. Kamp wil met de Green Deal zorgen dat er in de plannen van de groene ondernemers geïnvesteerd wordt. Een op te richten expertisecentrum zal ondernemers helpen met het zoeken naar financiering en de samenwerking tussen banken, duurzame investeerders en lagere overheden verbeteren. ... Lees Meer »

Ondernemers: blij met doorbraak energieakkoord

bulb

VNO-NCW en MKB-Nederland zien het akkoord als een grote impuls voor de noodzakelijke verduurzaming van de Nederlandse economie. Juist nu de economie in een moeilijke periode zit, is het belangrijk om in verduurzaming te investeren. Het is een doorbraak dat bedrijfsleven, milieuorganisatie, vakbonden met het kabinet tot dit hoofdlijnenakkoord zijn gekomen. Investeringen in hernieuwbare energie, onder meer via de bouw van windmolens op zee en land en duurzame energietechnologieën, geven ondernemingen de gelegenheid tot het ontwikkelen van innova... Lees Meer »

Scroll To Top