woensdag, oktober 20, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: financiële instellingen

Tag: financiële instellingen

DNB: Toenemende nervositeit op financiële markten stelt eisen aan balansbeheer van financiële instellingen

finance

Marktliquiditeit is afgenomen, risicomanagement financiële instellingen moet hiermee rekening houden Ondanks het creëren van zeer ruime monetaire condities door centrale banken, is de verhandelbaarheid van vermogenstitels (marktliquiditeit) op sommige financiële markten verslechterd. Dit versterkt de volatiliteit op deze markten en vergroot de kans op besmettingseffecten. Financiële instellingen dienen daarom rekening te houden met verminderde marktliquiditeit, bijvoorbeeld door het uitvoeren van liquiditeitsstresstesten en maatregelen die f... Lees Meer »

DNB: Financiële instellingen beheersen de risico’s rond benchmarks nog onvoldoende

woman

Dit concluderen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een inventariserend onderzoek naar de totstandkoming en het gebruik van financiële benchmarks, de risico’s van manipulatie en de mate waarin Nederlandse financiële instellingen deze integriteitsrisico’s weten te beheersen. De toezichthouders verwachten dat professionele marktpartijen de risico’s van benchmark-manipulatie onderkennen en beheersen en actief werk maken van de benodigde cultuuromslag in financiële markten. Het belang daarvan is door d... Lees Meer »

DNB onderzoekt hoe financiële instellingen en trustkantoren de sanctiemaatregelen toepassen

businessman

De sanctiemaatregelen betreffen onder meer: een gebod tot het bevriezen van tegoeden van personen/entiteiten die op een sanctielijst voorkomen; geld- en kapitaalmarktrestricties voor bepaalde personen/entiteiten; een verbod op (het faciliteren van) de in- en uitvoer van bepaalde goederen (meestal militaire en/of ‘dual use’ goederen). Onderzoek DNB krijgt veel vragen uit de sector over het verbod of de restricties op de verlening van financiële diensten. Daarom kijkt DNB in het onderzoek vooral naar de wijze waarop de instellingen ... Lees Meer »

DNB: Het verborgen inkomen van Nederlandse huishoudens

mon

Al lange tijd staat ons land op de ranglijst voor het bruto binnenlands product (bbp) per capita bij de Europese top. De hoge productie leidt echter niet tot een beter gevulde huishoudportemonnee (grafiek 1). Het inkomen dat direct naar Nederlandse huishoudens gaat, het zogenoemde netto beschikbaar huishoudinkomen, verschilt per capita nauwelijks van het gemiddelde in de EU (grafiek 1). In de VS is het bbp per capita vergelijkbaar, maar ligt het huishoudinkomen aanzienlijk hoger. Grafiek 1 BBP, nationaal inkomen en beschikbaar inkomen per ca... Lees Meer »

Van Lanschot oogst waardering voor haar klimaatbeleid

nature3

Beleggers inzicht bieden In 2014 heeft Van Lanschot zich aangesloten bij CDP en de CDP-vragenlijst ingevuld. CDP is een non-profit organisatie die jaarlijks wereldwijd 5000 beursgenoteerde bedrijven vragen stelt over hun klimaatbeleid. CDP verifieert alle informatie en stelt deze ter beschikking aan institutionele beleggers en financiële instellingen die zijn aangesloten bij CPD. Zij kunnen deze informatie vervolgens gebruiken in hun beleggingsproces. Voor beleggers zijn bedrijven die hun klimaatrisico's (of kansen) vroegtijdig in beeld hebb... Lees Meer »

BIL valt tweemaal in de prijzen met de “International Banker 2014 Banking Awards”

winner

Deze awards worden jaarlijks toegekend aan financiële instellingen die in verschillende categorieën de toon zetten op de markt en tegelijkertijd een uitstekende service bieden. Bij de toekenning van de prijzen wordt rekening gehouden met de bijdrage die de bekroonde instellingen aan de economie in hun regio leveren en worden de strengste eisen gesteld inzake governance en compliance. Adrian Leuenberger, Head of Wealth and Investment Management, is bijzonder ingenomen met deze onderscheiding: "Ik ben erg blij met deze prijzen, die voor zowel ... Lees Meer »

DNB: Uitbreiding sanctiemaatregelen EU tegen Rusland

folders

Verordening 960/2014 wijzigt verordening 833/2014 van 31 juli 2014: de beperkende maatregelen worden daardoor uitgebreid. De belangrijkste wijzigingen voor financiële instellingen zijn: een uitbreiding van het verbod op levering van dual use goederen aan met name genoemde entiteiten, financiering hiervan en financiële diensten hiervoor een uitbreiding van het verbod op de verstrekking van financiële diensten in verband met goederen en technologieën die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen zijn opgenomen: verzekering en he... Lees Meer »

DNB: Vertrouwen in financiële instellingen licht toegenomen

statistics

Figuur 1: Vertrouwen in eigen bank, levensverzekeraar en pensieonfonds Vertrouwen van het publiek in financiële instellingen is een belangrijke voorwaarde voor een stabiel financieel stelsel. Daarom peilt DNB jaarlijks hoe het met dit vertrouwen gesteld is. De peiling wordt gehouden door middel van een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. Respondenten wordt onder andere gevraagd of zij er vertrouwen in hebben dat hun eigen bank, levensverzekeraar respectievelijk pensioenfonds aan zijn financiële ... Lees Meer »

Aegon: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

data5

Het doel van FATCA is het voorkomen van belastingontwijking door Amerikaanse belastingplichtigen. De Amerikaanse overheid wil voorkomen dat Amerikaanse cliënten vermogen in het buitenland onderbrengen (waaronder op buitenlandse rekeningen) met het doel dit buiten het zicht van de Amerikaanse Belastingdienst IRS te houden. Vanaf 2015 gaat Aegon (bestaande) klanten met een Leven- en/of Bankproduct die belastingplichtig zijn in de VS rapporteren richting de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst wisselt deze gegevens uit me... Lees Meer »

KBC Groep geeft toelichting bij de mogelijke impact van nieuwe Hongaarse wetgeving

law

Zodra ze door het Hongaarse staatshoofd ondertekend is, wordt de wet over de “regeling van vragen met betrekking tot de uniformiteitsbeslissing van het Hooggerechtshof (de Curia) over kredieten aan particulieren verleend door financiële instellingen” acht dagen na haar publicatie van kracht. De wet heeft betrekking op kredieten aan particulieren, zowel in vreemde valuta als in Hongaarse forint. In het geval van kredieten aan particulieren in vreemde valuta verbiedt de wet het gebruik van wisselkoersmarges en moeten de bied-laatspreads die op... Lees Meer »

Scroll To Top