vrijdag, oktober 30, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Raad van State

Tag: Raad van State

Kabinet maakt scheiden zonder rechter mogelijk

rings

Bij de huidige echtscheidingsprocedure is tussenkomst van de rechter verplicht, evenals de bijstand van een advocaat. Dat is bij de nieuwe regeling niet meer het geval. Uiteraard staat het echtgenoten vrij om voor de scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch advies in te winnen bij een advocaat, notaris of mediator. Ook blijft de gang naar de rechter mogelijk, maar verplicht is het niet. Alleen blijft de echtscheidingsprocedure voor echtgenoten met minderjarige kinderen ongewijzigd. Zij zijn verplicht om een ouderschapsplan ... Lees Meer »

Verlies Nederlanderschap bij deelname aan jihadistisch trainingskamp

nederlan

Verlies van Nederlanderschap was al mogelijk als iemand lid is van een terroristische organisatie of vrijwillig dienst neemt in het leger van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk of tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is. Voor het intrekken van het Nederlanderschap is een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling een voorwaarde. Daarmee staat de feitelijke grondslag die het verlies van het Nederlanderschap rechtvaardigt, voldoende vast. Naar het oordeel van het kabinet keert iemand die ... Lees Meer »

Uitspraken Raad van State over verlaagde leges

conference

1. Langdurig ingezetenen AbRS heeft geoordeeld dat een bedrag van €130 (nu €152) niet in strijd is met de Richtlijn voor langdurig ingezeten derdelanders. 2. Langdurig ingezetenen samen met hun gezinsleden Deze uitspraak wordt nog bestudeerd. 3. Gezinshereniging AbRS heeft geoordeeld dat een bedrag van €225 (nu €228) niet in strijd is met de EG-gezinsherenigingrichtlijn. ... Lees Meer »

‘Nederland te strikt met vergunningsplicht’

nederlan

Het advies komt er in de zaak van een Nederlandse boete (van 264.000 euro) voor energieleverancier Essent. Essent had als opdrachtgever aan een Nederlands bedrijf gevraagd steigers te bouwen. Dit bedrijf liet dit vervolgens uitvoeren door een Duits bedrijf, waar 29 Turken, 1 Marokkaan en 3 arbeiders uit voormalig Joegoslavië werkten. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie mocht dit niet, omdat de vreemdelingen geen Nederlandse tewerkstellingsvergunning hadden. De kwestie kwam bij de Raad van State, die op zijn beurt de zaak doorverwees naar... Lees Meer »

Gemeente Wageningen en BAM Utiliteitsbouw ondertekenen overeenkomst vernieuwbouw stadhuis

signature2

Hierbij is een aantal kostenposten doorgerekend en besparingen doorgevoerd om binnen het budget te blijven. De uitgangspunten voor de vernieuwbouw van het stadhuis, zoals die in het Programma van Eisen zijn opgenomen, blijven ook na deze kostenbesparingen goed vertaald. Met de ondertekening wordt de gunning definitief. De gunningovereenkomst met BAM Utiliteitsbouw is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat het benodigde bestemmingsplan definitief wordt goedgekeurd. Voor de bestemmingsplanprocedure loopt op dit moment een beroepsprocedu... Lees Meer »

Jammer voor de kleine mantelmeeuw

law

Stelt u zich het volgende voor, u woont in het buitengebied en heeft vanuit uw huis uitzicht over een prachtig naaldbos. Uw gemeente heeft plannen om een nieuw afvalverwerkingsbedrijf te vestigen op enkele honderden meters van uw woning. U denkt aan alle aan- en afrijdende vrachtwagens vol met vuilnis, die straks langs uw huis rijden. De geluidsoverlast, het verkeer in uw doorgaans zo rustige straat, de uitlaatgassen, de stank die een afvalverwerkingsbedrijf produceert, de rillingen lopen over uw rug. U besluit tegen deze plannen in te gaan. Na... Lees Meer »

Tuchtrecht voor alle bankmedewerkers

business

Daarnaast heeft de ministerraad besloten om ter ondersteuning van het initiatief van de NVB de reikwijdte van de sinds 2013 geldende (bankiers)eed of -belofte verder uit te breiden tot alle medewerkers bij een bank. De eed of belofte geldt al voor bestuurders en interne toezichthouders van financiële ondernemingen in den brede en is in voorbereiding voor medewerkers met klantcontact en medewerkers die het risicoprofiel van de financiële onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden, zoals effectenhandelaren. Met de introductie van tuchtrecht en d... Lees Meer »

Kabinet: onderwijs helpt recidive te voorkomen

studying

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo-maatregel) op voorstel van de staatssecretarissen Teeven van Veiligheid en Justitie en Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mede namens minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord en is in het verleden aangekaart door PvdA-Kamerlid Marcouch in een motie. Werkloze jongeren met een problematisch onderwijsverleden als gevolg van verzuim en vr... Lees Meer »

Beroep van de provincie Pisa voor het Hof van Cassatie tegen Dexia Crediop werd onontvankelijk verklaard

weigh

Deze beslissing bekrachtigt definitief het vonnis van de Raad van State, die de derivateninstrumenten afgesloten tussen beide partijen voor een nominaal bedrag van 29 miljoen EUR op deze datum, geldig verklaarde. Dit vonnis van de Raad van State benadrukte eveneens het bestaan van een economisch voordeel voor de provincie verbonden aan de uitvoering van deze transacties, gaf aan dat Crediop niet verzaakt heeft aan haar adviesplicht ten opzichte van de provincie en bevestigde de geldigheid van de betreffende derivatentransacties. De provincie Pi... Lees Meer »

Oprekken naturalisatietermijn onnodig en niet goed voor integratie

law

Bevordert integratie niet Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland: "Voor vluchtelingen is naturalisatie zo belangrijk. Ze kijken uit naar het moment dat ze Nederlander worden, zodat ze werkelijk kunnen meedoen en erbij horen. Dat is nu na 5 jaar. Het kabinet wil die termijn verder oprekken. Voor welk probleem is dit een oplossing? Het bevordert de integratie van vluchtelingen absoluut niet. Bovendien is het in strijd met het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag. Deze verdragen schrijven staten voor dat zij naturalisatie ... Lees Meer »

Scroll To Top