donderdag, mei 23, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Zorgverzekeraars

Tag: Zorgverzekeraars

DNB: Nieuw toezichtraamwerk werpt beter licht op kapitaalspositie zorgverzekeraars

blood

Figuur 1 - Verwachte kapitaalspositie onder Solvency II eind 2014 afgezet tegen de interne streefnorm (Bron: Eigen risicobeoordeling zorgverzekeraars 2014) Aanscherpen beleid kapitaalbuffers Zorgverzekeraars zijn in aanloop naar het nieuwe toezichtraamwerk Solvency II in 2016 volop bezig met het aanscherpen van hun kapitaalbeleid. Eind 2014 ontving DNB risicobeoordelingen van de verzekeraars op basis van het nieuwe toezichtraamwerk. De verzekeraar kijkt in deze beoordeling naar de toekomst en legt hierbij de relatie tussen de strategische... Lees Meer »

DigiD bestaat 10 jaar

touchpad

Verbeteringen De verbeteringen die zijn doorgevoerd maken het bijvoorbeeld eenvoudiger om een vergeten wachtwoord te herstellen, maar ook om een DigiD aan te vragen en te activeren. Om misbruik van DigiD in een vroeg stadium te herkennen, krijgen gebruikers nu per e-mail bericht als er een wijziging in hun instellingen heeft plaatsgevonden. Als zij dit niet zelf hebben gedaan is dat een reden om bij de DigiD helpdesk aan de bel te trekken. Gebruik neemt toe DigiD is dit jaar al 110 miljoen keer gebruikt. Dat is nu al bijna evenveel als... Lees Meer »

Kwaliteitsimpuls voor de Nederlandse farmacie

medication

Dit is één van de punten in de Kwaliteitsagenda voor de farmaceutische zorg die minister Edith Schippers (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De Kwaliteitsagenda is opgesteld samen met de koepelorganisaties van patiënten, apothekers, ketenzorgorganisaties, farmaceutische groothandel, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven. Doel van de agenda is de Nederlandse farmacie de komende jaren naar een kwalitatief nog hoger niveau te tillen en de rol van de apotheker als zorgverlener te versterken. ‘Er ligt een goed en breed gedr... Lees Meer »

Beter en slimmer: zichtbare kwaliteit voor de patiënt

doctros4

iNL gaat dit doen door samen met het veld eenduidige meetinstrumenten en zorgstandaarden voor de kwaliteit van zorg te maken. Hierdoor moet een einde komen aan de wildgroei van keurmerken, registraties, accreditaties en indicatoren die nu in de zorg plaatsvindt. CVZ wordt Zorginstituut Nederland Het voormalige CVZ heeft vanaf 1 april 2014 als extra taak om de kwaliteit van de zorg voor iedereen – patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars - inzichtelijk maken. Met deze belangrijke nieuwe taak verandert ook de naam; CVZ heet vanaf nu Zorgin... Lees Meer »

VNG: zorgen niet meteen weggenomen, maar blij met gedeelde verantwoordelijkheid

conference

Dat is de eerste reactie van de VNG op de brief die het kabinet verstuurde over de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten. Een grote meerderheid van de Nederlandse gemeenten gaf onlangs aan dat het voorwaardenpakket voor de decentralisatie van de Wmo ontoereikend is voor een verantwoorde invoering van de nieuwe taken. Het bestuur heeft dit nadrukkelijk onder de aandacht van het kabinet gebracht. De zorgen van gemeenten spitsen zich met name toe op de financiële risico’s, met name met betrekking tot het overgangsjaar 2015, het ont... Lees Meer »

Gemeenten: Voorwaarden uitvoering decentralisatie zorg nog ontoereikend

presentation

Opvallend is dat de zorgen en bezwaren van voor- en tegenstemmers sterk overeenkomen. Met andere woorden, er zijn vooral “ja, mits” en “nee, tenzij “ toelichtingen op de uitgebrachte stemmen. Gemeenschappelijk zijn de zorgen die gemeenten op dit moment hebben over de wijze waarop de decentralisatie van taken naar gemeenten van Rijkswege vorm krijgt. Tegen die achtergrond verwijzen gemeenten naar de nog steeds bestaande onduidelijkheid over de budgetten, te veel vrijblijvendheid in de samenwerking met zorgverzekeraars, de vertraging waarop het w... Lees Meer »

Integrale tarieven voor medisch specialistische zorg

medical

Waarom worden integrale tarieven ingevoerd? Het huidige systeem heeft tot gevolg dat (financiële) belangen van instellingen en specialisten niet altijd gelijk op lopen. Dat zet een onnodige rem op het realiseren van doelmatigheid en kwaliteit binnen de instellingen. Gevolgen van integrale tarieven Door de invoering van integrale tarieven zal er onder andere niet meer apart onderhandelt worden tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars enerzijds en medisch specialisten en zorgverzekeraars anderzijds. Vanaf 2015 zullen prijs- en kwaliteitso... Lees Meer »

Nationaal Plan Zeldzame Ziekten

letter

Doel van dit plan is om de positie van en de zorg voor mensen met een zeldzame ziekte te verbeteren. Zo moeten patiënten beter weten waar zij terecht kunnen met (vragen over) hun aandoening en wordt de zoektocht naar een behandeling beter gestroomlijnd. Een hoofdtaak van het plan is het ontwikkelen van een netwerk van expertisecentra, de Landelijke Infrastructuur Zeldzame Ziekten (LIZZ). De Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) neemt de coördinatie van de uitvoering hiervan op zich. Het plan voorziet in een breed scala aan aanbevelingen op h... Lees Meer »

Solidariteit in zorgverzekering ver te zoeken

doctros4

Uit een analyse van dekkingsvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen, blijkt dat het niet meer mogelijk is om fysiotherapie onbeperkt te verzekeren. Omdat dit juist voor veel ouderen en chronisch zieken onontbeerlijk is, lijkt het of verzekeraars op dit moment alleen nog bezig zijn om elkaar de loef af te steken met de laagste premie. Wat is er gebeurd met het solidariteitsbeginsel? Ook de grote vergelijkingssites richten zich voornamelijk op jongeren met beperkte voorwaarden en lage premies onder het mom van 'ik mankeer toch nooit wat'. He... Lees Meer »

DNBulletin: Buffers zorgverzekeraars moeten toekomstbestendig zijn

mon

Lagere zorgpremies? Net als in andere jaren is er in het najaar veel maatschappelijke discussie over de vaststelling van de premies voor de basiszorgverzekering. Dit jaar krijgt deze discussie extra aandacht vanwege de lastenverzwaringen en aanvullende bezuinigingen die zijn aangekondigd om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Lagere zorgpremies zouden immers een meer dan welkom effect op de koopkracht bieden. De gunstige winstontwikkeling en de omvang van de buffers van zorgverzekeraars in 2012 voeden de gedachte dat er ruimte is voor ... Lees Meer »

Scroll To Top