dinsdag, december 1, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Immigratie / Wijziging van het migratiebeleid voor arbeid (in loondienst)
Wijziging van het migratiebeleid voor arbeid (in loondienst)

Wijziging van het migratiebeleid voor arbeid (in loondienst)

 • Nederland
 • Migratiebeleid gaat veranderen Op 1 juni 2013 treedt de Wet modern migratiebeleid in werking. Modern Migratiebeleid betreft vooral de reguliere verblijfsdoelen zoals arbeid, studie en gezinshereniging.
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • http://www.ind.nl
 • info@ind.nl

Referent
Persoon of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling.

Wat gaat er veranderen?

 • Referenten en vreemdelingen kunnen voortaan gebruik maken van de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV). Zij hoeven straks niet meer twee aparte aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning in te dienen. Na afgifte van de mvv, verleent de IND de verblijfsvergunning automatisch.
 • Voor vreemdelingen die niet mvv-plichtig zijn komt er de vvrreferentprocedure. De referent kan voor de vreemdeling al een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen terwijl betrokkene nog in het buitenland verblijft.
 • Referenten krijgen een belangrijke rol binnen het migratiebeleid. Voor het verblijfsdoel Arbeid is de werkgever referent. Referenten mogen zelf verblijfsaanvragen indienen voor de vreemdeling. Ook kunnen zij bezwaar en beroep instellen.
 • Werkgevers hebben de mogelijkheid zich door de IND te laten erkennen.
 • Alle referenten hebben wettelijke verplichtingen. De IND krijgt meer mogelijkheden om op te treden tegen referenten en vreemdelingen die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen.
 • Voor erkende referenten gelden bepaalde voordelen.

Wat zijn de rechten en verplichtingen van de referent?

De referent krijgt een zelfstandige positie in de Vreemdelingenwet en mag verblijfsaanvragen indienen voor de vreemdeling die hij wil laten overkomen. Voor erkende referenten hanteert de IND een streeftermijn van 2 weken voor de beoordeling van de aanvraag. Als de erkende referent ook een tewerkstellingsvergunning voor de vreemdeling nodig heeft, is de streeftermijn zeven weken. Daarbij moet de werkgever (de referent) voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen:

 • De referent heeft een informatieplicht. Dit betekent onder meer dat de referent verplicht is wijzigingen die relevant zijn voor het verblijfsrecht van de vreemdeling aan de IND te melden (bijvoorbeeld melden als de arbeidsrelatie wijzigt);
 • Daarnaast heeft de referent een administratieplicht. Dit wil zeggen dat de referent bepaalde relevante informatie over de vreemdeling (bijvoorbeeld over het inkomen) moet opnemen in zijn administratie. Relevante gegevens en stukken moet hij bewaren tot 5 jaar nadat het referentschap is beëindigd;
 • Als de IND binnen een jaar nadat het referentschap is geëindigd, een vreemdeling illegaal in Nederland aantreft, kan de IND bepaalde uitzettingskosten op de voormalige referent verhalen (vervoerskosten binnen Nederland, kosten reisdocumenten en kosten vliegticket);
 • Erkende referenten moeten aan de IND alle wijzigingen melden die relevant zijn voor de erkenning (bijvoorbeeld verandering van de financiële positie van een bedrijf).

Wat gebeurt er als de referent deze verplichtingen niet nakomt?

In gevallen waarin de referent de wettelijke verplichtingen van de wet Modern Migratiebeleid niet nakomt, kan de IND sancties opleggen. Als regel geeft de IND bij een overtreding eerst een waarschuwing. Als een erkend referent niet (meer) voldoet aan de voorwaarden voor erkenning, trekt de IND de erkenning in. De werkgever kan dan alleen nog verblijfsaanvragen via de normale procedure indienen. Als er sprake is van een strafbaar feit, kan de IND aangifte doen. Het Openbaar Ministerie bepaalt vervolgens of het overgaat tot strafrechtelijke vervolging.

Wat verandert er na inwerkingtreding van de wet voor de werkgever?

 • Onder Modern Migratiebeleid worden de werkgevers juridisch de referent van de arbeidsmigrant die reguliere arbeid in loondienst wil verrichten.
 • Voor werkgevers van arbeidsmigranten is erkenning als referent niet verplicht, maar wel mogelijk. Een bedrijf zónder erkenning kan dus ook referent zijn voor een vreemdeling die een verblijfsvergunning voor arbeidsmigratie nodig heeft.
 • Werkgevers die al convenanthouder zijn, worden bij de inwerkingtreding van de wet Modern Migratiebeleid automatisch erkend referent als zij in het jaar daarvoor minimaal één verblijfsaanvraag hebben ingediend die is ingewilligd.
 • Bedrijven die géén convenanthouder zijn, maar wel erkend referent willen worden, kunnen hiervoor contact opnemen met de IND.

Wat verandert er na inwerkingtreding van de wet voor de arbeidsmigrant?

Werkzaam bij een erkend referent.
Voor een arbeidsmigrant die werkzaam is bij een werkgever die nu convenanthouder is en die met de inwerkingtreding van de wet erkend referent wordt, gelden alle rechten en verplichtingen van de wet Modern Migratiebeleid.

Werkzaam bij een niet erkend referent
Voor een arbeidsmigrant die werkzaam is bij een bedrijf dat na de inwerkingtreding geen erkend referent wordt geldt het volgende:

Aanvraag ingediend voor 1 juli 2010

Voor aanvragen voor een verblijfsvergunning die zijn ingediend voor 1 juli 2010 blijft de huidige wet- en regelgeving gelden voor een periode van maximaal 5 jaar. De verplichtingen voor referenten en vreemdelingen van het Modern Migratiebeleid gelden dan dus niet.

Aanvraag ingediend op of na 1 juli 2010
Voor aanvragen voor een verblijfsvergunning of aanvragen voor een wijziging van het verblijfsdoel die op of na 1 juli 2010 zijn ingediend, geldt dat zij vanaf de inwerkingtreding van de Wet Modern Migratiebeleid onder de nieuwe wet vallen. Alle rechten en plichten die voortvloeien uit de nieuwe wet zijn met de invoering van de nieuwe wet dus van toepassing op de vreemdeling.

Wat betekent het voor de aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning?

Aanvragen voor verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning blijven onder het oude recht vallen als de eerste verblijfsaanvraag is ingediend voor 1 juli 2010. Dat betekent dat als na inwerkingtreding van de Wet een aanvraag voor verlenging wordt ingediend van een verblijfsvergunning die eerder was aangevraagd vóór 1 juli 2010, de nieuwe verplichtingen van de wet Modern Migratiebeleid niet van toepassing zijn. Na 5 jaar valt iedereen onder de Wet Modern Migratiebeleid.

Let op! Uitzondering voor Turkse onderdanen

De associatieovereenkomst tussen de EG en Turkije, het aanvullend protocol en Besluit 1/80 hebben gevolgen voor het referentschap binnen het Modern Migratiebeleid. Van Turkse onderdanen die in het Moderne Migratiebeleid worden toegelaten voor arbeid als kennismigrant of als wetenschappelijk onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG, kan de IND niet eisen dat zij een referent hebben. In deze gevallen geldt bij de eerste toelating niet de eis dat de werkgever van de Turkse arbeidsmigrant als referent optreedt. Op grond van het Modern Migratiebeleid heeft de werkgever van deze Turkse arbeidsmigrant dan ook geen extra informatie- en administratieverplichtingen. De bestaande informatieverplichtingen – met name de verplichting om te melden als hij niet meer voldoet aan het verblijfsdoel waarvoor verblijf in Nederland is toegestaan en als hij Nederland verlaat – blijven uiteraard wel op de betrokken Turkse werknemer rusten.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top